បច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ

ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុប ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប
125 123 2 0

* ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 1 2 0
 • ករណីវិជ្ជមានថ្មីនេះ ត្រូវបានរកឃើញនៅលើខ្លួនបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលបានទៅចូលរួមសិក្សាសាសនាមួយនៅសាលាមួយនៃខេត្តយ៉ាឡាក្នុងប្រទេសថៃ។
 • ករណីជាសះស្បើយវិញ គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៩ឆ្នាំ មានទីលំនៅនៅសង្កាត់ទឹកថ្លា រាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានវិលត្រឡប់ មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក។

* ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 0 2 0
 • អ្នកដែលទើបឆ្លងថ្មីនោះ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៩ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។ នាងជាអ្នកដំណើរដែលទើបត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ដោយប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ ។

* ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 0 1 0
 • បុរសដែលរកឃើញមានផ្ទុកជម្ងឺកូវីដ១៩ មានទីលំនៅនៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត ដែលទើបត្រឡប់មកកម្ពុជាពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េវិញ ឆ្លងកាត់តាមប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន ។

* ថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 1 0 0

* ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 1 0

* ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 1 0

* ថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 1 0

* ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 1 1 0

* ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0

* ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0
 • ជាថ្ងៃទី ២៨ ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

* ថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0
 • ជាថ្ងៃទី ២៧ ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

* ថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0
 • ជាថ្ងៃទី ២៦ ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

* ថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0
 • ជាថ្ងៃទី ២៥ ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

* ថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0
 • ជាថ្ងៃទី ២៤ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

* ថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0

* ថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0

* ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 2 0

* ថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 1 2 0
 • អ្នកជាសះស្បើយនោះគឺបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនៅក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយក្រុមទេសចរណ៍បារាំង ជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងជាអ្នកធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចជាមួយភ្ញៀវទាំងនោះ ។
 • ឯអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តចំនួន ២នាក់​ គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

* ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 3 0

* ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 3 0

* ថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 3 0

* ថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 3 0

* ថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 2 3 0
 • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះគឺជាបុរសជនជាតិបារាំងអាយុ ៣៥ឆ្នាំ និងស្ត្រីជាជនជាតិបារាំងជាភរិយាអាយុ ២៨ឆ្នាំ ដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់ទារកអាយុ ៤ខែ។ អ្នកទាំង៣ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាតាមរយៈប្រទេសសឹង្ហបុរី ។

* ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 5 0

* ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 7 5 0

អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៧នាក់នោះមានដូចជា៖

 • បុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ី ១នាក់នៅខេត្តកែប ដែលបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញ
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកភ្ញៀវទេសចរណ៍បារាំង
 • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅភ្នំពេញដែលជានិស្សិតដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសអង់គ្លេសវិញ
 • ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម ១នាក់ស្នាក់នៅ Apartment មួយកន្លែងនៅកោះពេជ្រ ក្រុងភ្នំពេញ
 • ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម ១នាក់ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង ក្រុងភ្នំពេញ
 • ស្ត្រីជនជាតិចិន ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរណ៍ និងចង់បើកហាងរកស៊ីនៅកម្ពុជា ស្នាក់នៅ Olympia City ក្រុងភ្នំពេញ
 • ស្ត្រីជនជាតិចិន ១នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ។

* ថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 12 0

* ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 12 0

 


* ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 12 0

 


* ថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 3 12 0

អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះមានដូចជា៖

 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ នៅភ្នំពេញ
 • ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ នៅភ្នំពេញ
 • បុរសជនជាតិចិន ១នាក់ នៅភ្នំពេញ

* ថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 2 15 0

អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះមានដូចជា៖

 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ នៅខេត្តបាត់ដំបង
 • បុរសជនជាតិបារាំង ១នាក់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

* ថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 2 17 0

អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះមានដូចជា៖

 • ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម ១នាក់ដែលស្នាក់នៅខុនដូមួយនៅកោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ
 • កុមារអាយុ១២ឆ្នាំ ១នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាប

* ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 5 19 0

អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៥នាក់នោះមានដូចជា៖

 • បុរសស្ត្រី ២នាក់ ជនជានអាមេរិកាំង ជាប្ដីប្រពន្ធនិងគ្នាដែលជាអ្នកទេសចរនៅលើនាវា Viking Cruise Journey នៅឯខេត្តកំពង់ចាម
 • បុរសជនជាតិអង់គ្លេស ១នាក់ ជាអ្នកទេសចរនៅលើនាវា Viking Cruise Journey នៅឯខេត្តកំពង់ចាម
 • បុរសជនជាតិកាណាដា ១នាក់ ដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាអន្តរជាតិមួយកន្លែងនៅកោះពេជ្រ
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបង

* ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 24 0

* ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 2 24 0

អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះមានដូចជា៖

 • បុរសជនជាតិបារាំងអាយុ៨០ឆ្នាំ ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ និងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញ
 • បុរសជនជាតិបារាំងអាយុ៦១ឆ្នាំ ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់ទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពេញ

* ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 5 26 0

អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៥នាក់នោះមានដូចជា៖

 • បុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ី ២នាក់ មកធ្វើការនៅខេត្តកំពង់ចាម
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ២នាក់ នៅខេត្តបាត់ដំបង។

* ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 14 31 0

អ្នកជាសះស្បើយទាំង ១៤នាក់នោះមានដូចជា៖

 • បុរសជនជាតិបារាំង ៣នាក់ដែលជាភ្ញៀវទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
 • ស្ត្រីជនជាតិបារាំង ៧នាក់ដែលជាភ្ញៀវទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
 • បុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ២នាក់ដែលបានសម្រាកព្យាបាលនៅឯខេត្តសៀមរាប
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលជាមគ្គុទេសទេសចរណ៍នាំភ្ញៀវជនជាតិបារាំងនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

* ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 0 45 0
 • ថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី គឺពុំមានការឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មីកើតឡើងនោះទេ

* ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
2 2 45 0
 • ២ករណីឆ្លងថ្មីវិញ គឺកើតឡើងលើ៖
  • ស្ត្រីជនវៀតណាមអាយុ២៤ឆ្នាំ ជាអ្នកទេសចរស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញ
  • បុរសសញ្ជាតិកាណាដា (ដើមកំណើតចិន) អាយុ៥០ឆ្នាំ ជាស្វាមីរបស់ស្ត្រីខាងលើ ធ្វើការនៅការស៊ីណូមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
 • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះគឺបុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីដែលមកធ្វើការងារសាសនានៅស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

* ថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 3 45 0
 • ១ករណីឆ្លងថ្មី គឺកើតឡើងលើស្ត្រីជនជាតិចិន អាយុ៣១ឆ្នាំ ជាអ្នកទេសចរស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ទៀត ដែលជាសង្សាររបស់បុរសជនជាតិចិនដែលរកឃើញមានផ្ទុកជម្ងឺកូវីដ១៩ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ។
 • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៣នាក់នោះមានដូចជា៖
  • ស្ត្រីជនជាតិបារាំង ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តកំពតដែលបានទៅធ្វើការនៅឯខេត្តកោះកុង
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅភ្នំពេញដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង។

* ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 4 47 0
 • ឆ្លងថ្មី ១ករណី គឺជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម ដែលជាអ្នកទេសចរ អាយុ៣៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
 • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៤នាក់នោះមានដូចជា៖
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៥៩ឆ្នាំ នៅខេត្តកណ្តាល
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤៥ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ចាម
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រះវិហារ
  • បុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ី អាយុ៥៨ឆ្នាំ នៅខេត្តកែប

* ថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
2 6 50 0
 • ១ករណីឆ្លងថ្មី គឺកើតឡើងលើស្ត្រីជនជាតិចិនដែលជាសង្សារគ្នាជាមួយនិងបុរសជនជាតិចិនដែលរកឃើញមានផ្ទុកជម្ងឺកូវីដ១៩ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ។
 • រីឯ ១ករណីលាប់វិញ កើតលើបុរសជនជាតិខ្មែរនៅឯច្រាំងចម្រេះ រាជធានីភ្នំពេញ។ បុរសរូបនេះ ទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានឡើងវិញ ក្រោយពីបានដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល ១៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីជាសះស្បើយលើកទី១។
 • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៦នាក់នោះមានដូចជា៖
  • ស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេស ១នាក់ជាអ្នកដំណើរលើនាវា Wiking Cruise Journey ដែលបានចូលចតនៅឯខេត្តកំពង់ចាម
  • បុរសជនជាតិបារាំង ២នាក់ជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
  • ស្ត្រីជនជាតិបារាំង ៣នាក់ជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ.

* ថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
2 5 54 0
 • ២ករណីឆ្លងថ្មី គឺកើតឡើងលើប្ដីប្រពន្ធជនជាតិខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងបុរសជនជាតិចិនដែលរកឃើញមានផ្ទុកជម្ងឺកូវីដ១៩ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ។
 • អ្នកជាសះស្បើយទាំង៥នាក់នោះគឺ៖
  • បុរសជនជាតិបារាំង ២នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុន
  • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំង
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅភ្នំពេញដែលមានមិត្តភក្តិចេញចូលនៅច្រកប៉ោយប៉ែតច្រើន។

* ថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 5 57 0
 • ៥ករណីជាសះស្បើយនោះរួមមាន ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦១ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤០ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៩ឆ្នាំ នៅខេត្តសៀមរាប បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 • ១ករណីឆ្លងថ្មី គឺជាស្ត្រីទេសចរជនជាតិវៀតណាម អាយុ ២៧ឆ្នាំ

* ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
3 61 0
 • ៣ករណីជាសះស្បើយនោះគឺជាបុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីនៅស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

* ថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 64 0
 • ១ករណីជាសះស្បើយនោះគឺជាបុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីនៅស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

* ថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 15 65 0
 • បុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីចំនួន ២នាក់នៅឯខេត្តកំពត
 • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបង
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅខេត្តកណ្ដាល
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមួយ
 • បុរសស្រ្តីជនជាតិបារាំងចំនួន ៩នាក់ ដែលជាភ្ញៀវទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរជនជាតិបារាំង

* ថ្ងៃទី ៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
4 1 79 0
 • ១ករណី គឺជាទារកអាយុ ៤ខែ ដែលជាកូនបង្កើតរបស់បុរសជនជាតិបារាំងដែលបានជាសះស្បើយពីថ្ងៃមុន
 • ៤ករណី លើ បុរស ស្ត្រីជនជាតិបារំាងនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ និងបុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីនៅឯពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

* ថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 9 76 0
 • ៩ករណីជាសះស្បើយ គឺលើជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ អាយុ៤០ឆ្នាំ នៅខេត្តសៀមរាប ជនជាតិប៊ែលហ្សិក ១នាក់ អាយុ៣៣ឆ្នាំនៅរាជភ្នំពេញ និងជនជាតិបារាំង​ ៧នាក់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ
 • ១ករណីថ្មី គឺឆ្លងនៅលើបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ (រស់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ) ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចដោយផ្ទាល់ និងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរបារាំងទាំងអស់ ដែលរកឃើញមានផ្ទុកកូវីដ១៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុកន្លងទៅ។

* ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
0 2 84 0
 • អ្នកដែលបានជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់នោះគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តកែបដែលបានវិលត្រឡប់មកពីពិធីបុណ្យសាសនានៅឯប្រទេសម៉ាលេស៊ីវិញ។

* ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
2 0 86 0
 • ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៩ឆ្នាំ នៅក្រុងសៀមរាប
 • កូនប្រុសរបស់ស្ត្រីខាងលើ អាយុ ១២ឆ្នាំ នៅក្រុងសៀមរាប

* ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
4 2 84 0
 • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣០ឆ្នាំ ដែលបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូ និងខារ៉ាអូខេមួយ នៅច្រកប៉ោយប៉ែត
 • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣៦ឆ្នាំ នៅស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដែលជាអ្នកដំណើរត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនចូលកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា
 • ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២០ឆ្នាំ នៅក្នុងសង្កាត់អូរឫស្សីទី១ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ដែលទើបវិលត្រឡប់ពីប្រទេសអង់គ្លេស ចូលមកកម្ពុជាថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
 • បុរសជនជាតិបារាំង នៅម្តុំទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពែញ ដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្គុយយ៉ាណា មកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

* ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
1 8 82 0
 • រកឃើញ១ករណី លើស្ត្រីអាយុ ៣៦ឆ្នាំ បម្រីការងារនៅខារ៉ាអូខេ ស្តាធីវី (Star TV) នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
 • ករណីជាសះស្បើយទាំង៨ករណីមានដូចជា៖
  • មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ព្យាបាលជាបាន ៥ករណី មានបុរស និងស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេស២នាក់ បុរសជនជាតិបារាំង១នាក់ និងបុរស២នាក់ដែលត្រឡប់មកពីចូលរួមពិធីសាសនានៅឯប្រទេសម៉ាលេស៊ី
  • នៅថ្នាក់ខេត្ត ព្យាបាលជាបាន ៣ករណី មានបុរសនៅខេត្តបាត់ដំបង ១នាក់ និងបុរសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២នាក់

* ថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
4 2 91 0
 • ៤ករណីឆ្លងថ្មីលើក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានទីលំនៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ពួកគាត់ទាំង៤នាក់នេះ ទើបវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំង។ ពួកគាត់ត្រូវបានដាក់អោយនៅសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែក្រោម រាជធានីភ្នំពេញ។
 • ២ករណីជាសះស្បើយលើបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

* ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
2 1 87 0
 • ២ករណីឆ្លងកើតឡើងលើបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ២នាក់ដែលចាកចេញពីប្រទេសថៃមកកាន់ខេត្តសៀមរាប ដោយពួកគេពុំមានលទ្ធភាពធ្វើការព្យាបាលនៅទីនោះ។
 • ១ករណីដែលបានជាសះស្បើយ គឺបុរសដែលបានសម្រាកព្យាបាលនៅឯខេត្តកោះកុង។

* ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
5 4 86 0
 • ៥ករណីឆ្លងថ្មីលើជនជាតិបារាំង ២នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅខេត្តកណ្ដាល និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាប។
 • ៤ករណីជាសះស្បើយមាន បុរសជនជាតិខ្មែរ ៣នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

* ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

ចំនួនអ្នកឆ្លង ចំនួនអ្នកជាសះស្បើយ ចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាល ចំនួនអ្នកស្លាប់
4 4 85 0
 • ៤ករណីឆ្លង រួមមាន បុរសជនជាតិអង់គ្លេស អាយុ៦១ឆ្នាំ ស្រ្តីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ៦៩ឆ្នាំ, ប្តីជនជាតិអាមេរិកអាយុ៥៩ឆ្នាំ និងប្រពន្ធជនជាតិអាមេរិកអាយុ៦២ឆ្នាំ។ អ្នកទាំង៤នាក់ជាអ្នកដំណើររបស់កប៉ាល់ Viking Cruise Journey ដែលចូលចតនៅក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។
 • ៤ករណីជាសះស្បើយមាន បុរសជនជាតិខ្មែរ 2នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ២នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបង។