ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  បច្ចុប្បន្នភាពស្ថិតិអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នៅកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ

  ចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់សរុប
  23771176118611

  * ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី១០៥នាក់ រួមមាន៖

  • ១នាក់ ជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស
  • ១០៤នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៤នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។


  * ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី៤០នាក់ សុទ្ធសឹងតែជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរ៣៤នាក់ និងជនជាតិចិន៦នាក់ ដែលរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តតាកែវ ខេត្តសៀមរាប ខេត្តកំពត ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ខេត្តស្វាយរៀង ខេត្តក្រចេះ ខេត្តកណ្តាល និងខេត្តកោះកុង។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៦នាក់ សុទ្ធតែជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។


  * ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី៨៦នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តព្រះសីហនុ ត្បូងឃ្មុំ ស្វាយរៀង ក្រចេះ ព្រៃវែង កំពង់ចាម កណ្ដាលសៀមរាប និងកែប។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៣៤នាក់ រួមមាន៖

  • ១នាក់ ជាពលករមកពីថៃ
  • ៤នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ២៩នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

  * ថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី១៧៩នាក់ រួមមាន៖

  • ១នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ១៧៨នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៥៨នាក់ រួមមាន៖

  • ២នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ៥៦នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

  * ថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី៩៦នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ១៨នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។


  * ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី២៩នាក់ រួមមាន៖

  • ២នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ២៧នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៣៤នាក់ រួមមាន៖

  • ១នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ៣៣នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

  * ថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី២៩នាក់ រួមមាន៖

  • ២នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ២៧នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៣៤នាក់ រួមមាន៖

  • ១នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ៣៣នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

  * ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៧៣នាក់ ដែលក្នុងនោះ ៧១នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃ «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» និង ២នាក់ទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស (មិនមែនពលករមកពីប្រទេសថៃ) ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ១៧នាក់។

  ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ «២០កុម្ភៈ» ថ្មីទាំង ៧១នាក់នោះ រួមមាន៖ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ២៨នាក់ ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន ៣២នាក់ ខេត្តព្រៃវែងចំនួន ១នាក់ ខេត្តសៀមរាបចំនួន ១នាក់ ខេត្តកែបចំនួន ១នាក់ ខេត្តកំពង់ធំចំនួន ៥នាក់ និងខេត្តកណ្តាលចំនួន ២នាក់។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង ១៧នាក់នោះវិញគឺជាអ្នកដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះ ៩នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ និង ៨នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។


  * ថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ «២០កុម្ភៈ» ថ្មីទាំង ៥៧នាក់នោះ រួមមាន៖ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ៣៧នាក់ ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន ២នាក់ ខេត្តសៀមរាបចំនួន ១នាក់ និងខេត្តកណ្តាល ១៧នាក់។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង ១៥នាក់នោះវិញគឺជាអ្នកដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះ ៨នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ និង ៧នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ «២០កុម្ភៈ» ថ្មីទាំង ៥៣នាក់នោះ រួមមាន៖ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ២៩នាក់ ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន ១នាក់ និងខេត្តកណ្តាល ២៣នាក់។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង ១៨នាក់នោះវិញគឺជាអ្នកដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» សុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ថ្មីទាំង ៣៧នាក់នោះ រួមមាន៖ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ៣៣នាក់ ខេត្តព្រះសីហនុចំនួន ៣នាក់ និងខេត្តកណ្តាល ១នាក់។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង ១៩នាក់នោះវិញរួមមាន នៅខេត្តព្រះសីហនុ៧នាក់ និងរាជធានីភ្នំពេញចំនួន១២នាក់។

  * ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មី៣៦នាក់ រួមមាន៖

  • ១នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ៣៥នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ រួមមាន៖ ជនជាតិខ្មែរ ២៣នាក់, ជនជាតិវៀតណាម ៩នាក់, ជនជាតិចិន ២នាក់ និងជនជាតិអាមេរិក ១នាក់ ដែលបានរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញ​ និងខេត្តកណ្ដាល

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៥៨នាក់ រួមមាន៖

  • ៤នាក់ ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក
  • ៥៤នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

  * ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ថ្មីទាំង ៧៥នាក់នោះ រួមមានជនជាតិខ្មែរ ៦៩នាក់ និងជនជាតិចិនចំនួន ៦នាក់។ ក្នុងនោះ ២២នាក់រកឃើញនៅខេត្តកណ្ដាល ២នាក់នៅខេត្តព្រៃវែង ១នាក់នៅខេត្តតាកែវ និង ៥០នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង ២២នាក់នោះវិញរួមមាន៖

  • ១ នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា (ពុំមែនជាពលករមកពីថៃ)
  • ២១នាក់ជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» ដែលរួមមាន ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៤នាក់ ជនជាតិចិនចំនួន ១៧នាក់ និងជនជាតិសឹង្ហបុរីចំនួន ១នាក់

  * ថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  • អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ចំនួន ១០៥នាក់ទៀត ដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» រួមមាន៖ ជនជាតិខ្មែរ៣៥នាក់, ជនជាតិចិន៥០នាក់, ជនជាតិវៀតណាម ១១នាក់, ជនជាតិថៃ៨នាក់ និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់
  • អ្នកជាសះស្បើយថ្មីចំនួន ៨៨នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»។

  * ថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍ថ្មីទាំង ២០នាក់នោះ មាន ១ករណីជាករណីនាំចូល ១ករណីជាករណីកើតឡើងពលករមកពីថៃ និង១៨ករណីជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនិងព្រឹត្តិការណ៍ «២០កុម្ភៈ»។ ក្នុងនោះដែរ អ្នកជំងឺទាំង២០នាក់នោះ រួមមានជនជាតិខ្មែរ ១៩នាក់ និងជនជាតិវៀតណាមចំនួន ១នាក់។

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង ៨៣នាក់នោះវិញរួមមាន៖

  1. ១១នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា (ពុំមែនជាពលករមកពីថៃ) ក្នុងនោះជនជាតិខ្មែរមាន ៦នាក់ ជនជាតិចិនមាន ៥នាក់
  2. ៧២នាក់ជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍២០កុម្ភៈ» ដែលរួមមាន ជនជាតិខ្មែរចំនួន ១៦នាក់ ជនជាតិចិនចំនួន ៥១នាក់ ជនជាតិវៀតណាមចំនួន ៣នាក់ និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីចំនួន ២នាក់

  * ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៦២នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៦០នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានខ្មែរ៤៤នាក់, ឥណ្ឌូនេស៉ី២នាក់, ចិន១៤នាក់ និងវៀតណាមម្នាក់
  • អ្នកឆ្លងចំនួន ២នាក់ ជាអ្នកដំណើរជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ចូលមកកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយទាំង២២នាក់ ក្នុងនោះមាន២១នាក់ជាអ្នកឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» និងម្នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជា។


  * ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៣៩នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៣៩នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរចំនួន២៨នាក់ ជនជាតិចិន ៧នាក់, ជនជាតិវៀតណាម ៣នាក់ និងជនជាតិកូរ៉េម្នាក់ ដែលរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្តាល ព្រៃវែង ព្រះសីហនុ និងបាត់ដំបង

  ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយទាំង១១នាក់ មានជនជាតិចិន វៀតណាម និងខ្មែរ ដែលឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»។


  * ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៦៤នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៦៤នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរ ៣៩នាក់, ជនជាតិចិន ២៣នាក់ និងជនជាតិវៀតណាម ២នាក់ ដែលអ្នកជំងឺទាំងនោះត្រូវបានរកឃើញនៅរាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តកណ្តាល, ខេត្តព្រះសីហនុ, ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តព្រៃវែង

  ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយទាំង៤៨នាក់ មានជនជាតិចិន ជនជាតិវៀតណាម និងជនជាតិខ្មែរ នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តព្រះសីហនុ  ដែលឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»។


  * ថ្ងៃទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៤៩នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៤៨នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន ២៨នាក់, ជនជាតិខ្មែរចំនួន ១៩នាក់ និងជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ១នាក់
  • អ្នកឆ្លងថ្មីមា្នក់ទៀត គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរជនជាតិលីប៊ី អាយុ ៥០ឆ្នាំ ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសលីប៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  ចំណែកឯអ្នកជាសះស្បើយទាំង ២១នាក់ រួមមានជនជាតិចិន ១៧នាក់ ជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ ជនជាតិជប៉ុន ១នាក់ ជនជាតិវៀតណាម ១នាក់ និងជនជាតិស្វីស ១នាក់។ ក្នុងនោះ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២០នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ និងម្នាក់ជាអ្នកដំណើរក្រៅស្រុក។


  * ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង២៤នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ២៨នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន ១២នាក់, ជនជាតិខ្មែរចំនួន ៧នាក់ និងជនជាតិវៀតណាម ៥នាក់

  ចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង៧នាក់វិញ គឺជាជនជាតិចិន៣នាក់ និងខ្មែរ៤នាក់ ដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ»។


  * ថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៣១នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៣នាក់ ជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
  • អ្នកឆ្លងចំនួន ២៨នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានមានជនជាតិចិន ១៧នាក់, ជនជាតិខ្មែរ ១០នាក់ និងជនជាតិវៀតណាមម្នាក់

  រីឯអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់ គឺជនជាតិខ្មែរម្នាក់ និងជនជាតិចិនម្នាក់។


  * ថ្ងៃទី៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៣៤នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៣៤នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន ១៧នាក់, ជនជាតិខ្មែរ ១៥នាក់ និងជនជាតិវៀតណាម ២នាក់។

  រីឯអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់ គឺមានពលករខ្មែរមកពីប្រទេសថៃម្នាក់ និងអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាចំនួន ៣នាក់។


  * ថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង២៤នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ២៤នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន ១៦នាក់, ជនជាតិខ្មែរ ៤នាក់ និងជនជាតិវៀតណាម ៤នាក់។

  រីឯអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ គឺជាពលករខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ។


  * ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង១៥នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ១នាក់ គឺជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១,
  • អ្នកឆ្លងចំនួន ១៤នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន ១៣នាក់ និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់។

  * ថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៤៤នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៤នាក់ គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស រួមមានមានជនជាតិខ្មែរម្នាក់ ដែលជាបម្រើការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ (កងទ័ពមួកខៀវ UN), ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ និងជនជាតិចិន២នាក់,
  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៤០នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន៣១នាក់, ជនជាតិវៀតណាមចំនួន ៦នាក់, ជនជាតិខ្មែរ ២នាក់ និងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់។

  * ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៦៥នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៧នាក់ គឺជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស,
  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៥៨នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិចិនចំនួន ៤១នាក់ វៀតណាម៩នាក់ ខ្មែរ៥នាក់ កូរ៉េម្នាក់ សង្ហិបុរីម្នាក់ និងជប៉ុនម្នាក់

  ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយម្នាក់នោះគឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ១៩ឆ្នាំ ដែលធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក។


  * ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង៤០នាក់នេះរួមមាន៖

  • អ្នកឆ្លងចំនួន ២នាក់ គឺជាជនជាតិចិន នៅខេត្តព្រះសីហនុ,
  • អ្នកឆ្លងចំនួន ៣៨នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ក្នុងនោះមានជនជាតិចិន៣៥នាក់ ជនជាតិវៀតណាម២នាក់ និងជនជាតិខ្មែរម្នាក់

  ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយម្នាក់នោះគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ ដែលស្នាក់នៅស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ អ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសគុយវ៉ែត។


  * ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង២៥នាក់នេះរួមមាន៖

  • ជនជាតិខ្មែរ ២នាក់ ដែលជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស,
  • អ្នកឆ្លងចំនួន ២៣នាក់ ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធ «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»

  * ថ្ងៃទី២១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង១៧នាក់នេះរួមមាន៖

  • ជនជាតិឆេកម្នាក់ ដែលអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឆេក,
  • ជនជាតិចិនចំនួន១៤នាក់ និងវៀតណាមម្នាក់ ដែលជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»
  • និងបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ។

  ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយ៣នាក់រួមមាន៖

  • បុរសជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់ និងស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ ដែលធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេស
  • និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់ ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ។

  * ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  • មានករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៣២ករណី

  * ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  40130
  • អ្នកដែលទើបរកឃើញមានឆ្លងកូវីដ១៩ នោះគឺស្ត្រីជនជាតិចិន អាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប់ បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ។

  * ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  40130

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង២នាក់នេះ រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ១៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិជ្រៃធំ ឃុំសំពៅពូន ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ១៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
  3. ស្ត្រីជនជាតិចិន អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
  4. បុរសជនជាតិស្វីស អាយុ ៦២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសស្វីស បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0190

  អ្នកជំងឺដែលទើបព្យាបាលជាសះស្បើយ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤០ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិព្រៃតាប ឃុំរោងគោ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។


  * ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02190

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង២នាក់នេះ រួមមាន៖

  1.  ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ។

  * ថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20210

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង២នាក់នេះ រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤០ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិព្រៃតាប ឃុំរោងគោ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  2. បុរសជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ា អាយុ២៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាត្បូង មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  21190

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង២នាក់នេះ រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ១៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិចិន អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

  រីឯអ្នកជាសះស្បើយម្នាក់នោះ គឺជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ខេត្តព្រះសីហនុ ជាអ្នកដំណើរមក ពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។


  * ថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02180

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង២នាក់នេះ រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធ ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិក្បាលស្ពាន១ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  21200

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង២នាក់នេះ រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៧៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់ម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤៣ឆ្នាំ មាអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ផ្សារដើមគរ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  ចំណែកឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយនោះគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិក្បាលស្ពាន២ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត  ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។


  * ថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  21190

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីទាំង២នាក់នេះ រួមមាន៖

  1. គឺជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់ម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥០ឆ្នាំ មាអាសយដ្ឋាននៅក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសស៊្វីស បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  ចំណែកឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយនោះគឺបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៧០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។


  * ថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  31180

  អ្នកឆ្លងថ្មី ៣នាក់ នោះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិឥណ្ឌា អាយុ២៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌា បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។
  2.  ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌា អាយុ២៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌា បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយវិញ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សង្កាត់ចោមចៅទី៣ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១


  * ថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  14160

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីម្នាក់នេះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសគុយវ៉ែត បន្តជើងហោះហើយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៤នាក់នោះរួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំសែនសុខ ស្រកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើ ដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធ ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិស្លែង ឃុំស្រណោល ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  03190

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៣នាក់នោះរួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  01220
  • អ្នកជាសះស្បើយម្នាក់នោះ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំសែនសុខ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10230
  • អ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩នោះ គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិតាមុំ ឃុំមេទឹក ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10220
  • អ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩នោះគឺបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី អាយុ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះ។ បច្ចុប្បន្នបុរសរូបនេះត្រូវបានដាក់អោយនៅសម្រាកព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេង និងហង់សិន រាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  15210

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង១០នាក់រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសេរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុករុក្ខគិរី ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខេត្តតាកែវ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  5. បុរសជនជាតិជប៉ុន អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  រីឯអ្នកដែលវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២ករណីនោះវិញ រូមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់សង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេច ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  210250

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង១០នាក់រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំជ្រៃ ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំសំរោងក្នុង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  4. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  5. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  6. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  7. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិចំបក់ ឃុំក្រូស ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  8. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសេរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  9. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  10. ស្រ្តីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី អាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាប ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  រីឯអ្នកដែលវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ២ករណីនោះវិញ រូមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំឈើកាច់ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  15330

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង៦នាក់រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត  ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  4. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  5. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  រីឯអ្នកដែលវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ១ករណីមួយនោះវិញ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិសាមគ្គីមានជ័យ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។


  * ថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  011370

  អ្នកដែលទើបជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ទាំង១១នាក់នោះមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្សារកណ្តាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយនាង ឃុំបន្ទាយនាង ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  4. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយនាង ឃុំបន្ទាយនាង ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  5. ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិប៉ែនមាស ឃុំសំរោង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  6. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិប៉ែនមាស ឃុំសំរោង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  7. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធ ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  8. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  9. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំសំរោង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  10. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។
  11. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ព្រៃព្រីងខាងត្បូង ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  04490

  អ្នកដែលទើបជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ទាំងនោះមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  22530

  * ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  04530

  * ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  33570

  អ្នកដែលទើបជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ទាំងនោះមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបាលិលេយ្យ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំគា ស្រុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ

  ចំណែកឯអ្នកដែលរកឃើញឆ្លងថ្មីទាំង៣នាក់នោះវិញ មានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៦៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្លងកាត់ប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្លងកាត់ប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. បុរសជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ា អាយុ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ឆ្លងកាត់តាមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  54570

  អ្នកដែលឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីទាំង៥រូបនោះមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិក្បាលស្ពាន១ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិក្បាលស្ពាន២ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិចំបក់ ឃុំក្រួស ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់កំពង់ស្វាយ ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  5. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាអ្នកដំណើរមកពី សហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១។

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៤នាក់នោះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិថ្នល់បត់ ឃុំភ្នំតូច ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករាឆ្នាំ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងព្រីង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ២៣ឆ្នា មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្តាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  76560

  អ្នកដែលឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីទាំង៧រូបនោះមានដូចជា៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបន្ទាយនាង ឃុំបន្ទាយនាង ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបន្ទាយនាង ឃុំបន្ទាយនាង ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិប៉ែនមាស ឃុំសំរោង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិប៉ែនមាស ឃុំសំរោង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធ ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  6. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធ ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  7. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបន្ទាយមានរិទ្ធ ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៦នាក់នោះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិថ្នល់បត់ ឃុំភ្នំតូច ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំជ្រៃ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកពាមជ ខេត្តព្រៃវែង បានធ្វើដំណើរ មកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកម្រៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  5. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៩ឆ្នាម មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹកកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំធិបតី ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តបាត់ដំបង។

  * ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20550

  អ្នកដែលឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មីទាំង២រូបនោះមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិគោរដ្ឋាន សង្កាត់អូរអំបិល ក្រុងសេរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។
  2. កុមារាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី អាយុ ១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាប ជាកូនប្រុសរបស់បុរសអាយុ ៣៤ឆ្នាំ និងស្ត្រីអាយុ ៣៣ឆ្នាំដែលរកឃើញមានកូវីដ១៩កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  01530
  • អ្នកដែលទើបជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩នោះគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដំបូកខ្ពស់ ឃុំអូរដំបង២ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  33540

  អ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ទាំង៣នាក់រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកព្រះស្ដេច ខេត្តព្រៃវែង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ

  រីឯអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៣នាក់វិញមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិស្ពាន់កណ្ដាល ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំជ្រោយស្ដៅ ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិនិមិត្ត៣ ឃុំនិមិត្ត ស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  101540

  អ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ទាំង១០នាក់រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  5. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ១៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  7. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅសម្គាល់៖ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង៧នាក់ខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
  8. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  9. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  10. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅសម្គាល់៖ ស្ត្រីទាំង៣នាក់ខាងលើនេះត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩នៅថ្ងៃទី ១៣នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់ពួកគេ។ បច្ចុប្បន្នពួកគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

  រីឯអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់វិញមានដូចជា៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិត្រស់ ឃុំអូរតាគី ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  154450

  អ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ទាំង១៣នាក់រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំជ្រៃ ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំសំរោង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំតាសែន ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  5. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំតាសែន ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រៃព្រីងខាងត្បូង ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  7. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំសំរោងក្នុង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  8. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  9. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅសម្គាល់៖​ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង៩នាក់ខាងលើនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង។
  10. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំគា ស្រុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  11. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  12. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  13. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  14. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅសម្គាល់៖​ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង៩នាក់ខាងលើនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
  15. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តតាកែវ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តឧត្តរមានជ័យ។

  រីឯអ្នកជាសះស្បើយចំនួន ៤នាក់វិញមានដូចជា៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិត្រស់ ឃុំអូរតាគី ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  131340

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ទាំង ១៣នាក់រួមមាន៖

  1.  ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំសែនសុខ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំសែនសុខ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  5. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  6. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  7. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  8. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកម្រៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាកទី២ នៅថ្ងៃទី១៣ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់ស្ត្រីរូបនេះ ផ្តល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ គឺ វិជ្ជមានវីរុស កូវីដ-១៩ ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឱ្យសម្រាកព្យាបាល នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង
  9. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១
  10. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ១៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១
  11. បុរសជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាប ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេស ឥណ្ឌូណេស៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  12. ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តសៀមរាប ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេស ឥណ្ឌូណេស៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
  13.  បុរសជនជាតិជប៉ុន អាយុ២៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺកំពុងដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេង និងហង់សិន រាជធានីភ្នំពេញ។

  ដោយឡែកសម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន។


  * ថ្ងៃទី១៣ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  60220

  ពលករខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ ដែលឆ្លងកូវីដ១៩ គឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំជ្រៃ ស្រុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ១៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកពាមជ ខេត្តព្រៃវែង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកពាមជ ខេត្តព្រៃវែង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  5. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដូង ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងសូមកត់សម្គាល់ថា៖ បច្ចុប្បន្ន ស្ត្រីទាំង៥នាក់ខាងលើ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំធិបតី ស្រុកគាស់ក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។ បច្ចុប្បន្ន ស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង។

  * ថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02160

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង២នាក់គឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  13180

  ពលករខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ ដែលឆ្លងកូវីដ១៩ គឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៥៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅបុរីប៉េងហួត ផ្លូវ៦០ម៉ែត រាជធានីភ្នំពេញ ជាភរិយារបស់អគ្គនាយកពន្ធធនាគារ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ ដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន០២លើក ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិស្វាយធំ ឃុំបឹងរាំងស្រុកកម្រៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិស្វាយធំ ឃុំបឹងរាំងស្រុកកម្រៀង ខេត្តបាត់ដំបង បាន ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

  រីឯអ្នកឆ្លងម្នាក់ថ្មីនេះគឺ ជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដំបូកខ្ពស់ ឃុំអូរដំបង២ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។


  * ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  46200

  ពលករខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ ដែលឆ្លងកូវីដ១៩ គឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងព្រីង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំជ្រោយស្ដៅ ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិ និមិត្ត៣ ឃុំនិមិត្ត ស្រុកអូរជ្រៅ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិបាលិលេយ្យ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ

  រីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយទាំង៣រូបនោះមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  5. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  13220

  ពលករខ្មែរដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ ដែលឆ្លងកូវីដ១៩ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិថ្នល់បត់ ឃុំភ្នំតូច ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  រីឯអ្នកដែលបានជាសះស្បើយទាំង៣រូបនោះមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំអូរដំបង២ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិដូង ឃុំកំរៀង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិកាំងអាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន(តៃវ៉ាន់) និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10240
  • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិស្ពានកណ្តាល ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20230
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិត្រស់ ឃុំអូរតាគី ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិថ្នល់បត់ ឃុំភ្នំតូច ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10210
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

  * ថ្ងៃទី ៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10200
  • អ្នកដែលរកឃើញមានផ្ទុកកូវីដ១៩ថ្មីនោះគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២១ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិកូនភ្នំ ឃុំអូរអណ្ដូង ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។ បច្ចុប្បន្ន ស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន។

  * ថ្ងៃទី ៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20190

  អ្នកដែលរកឃើញមានផ្ទុកកូវីដ១៩ថ្មីនោះគឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិស្វាយធំ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៤ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិស្វាយធំ ឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ មកដល់កម្ពុជា ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី ២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10170
  • អ្នកដែលរកឃើញមានផ្ទុកកូវីដ១៩នោះគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិកាំង អាយុ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្លងកាត់តាមប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ម្សិលមិញនេះ។ បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកជំងឺខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកម្ចាត់រោគរបេង  និងហង់សិន។

  * ថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  121160

  អ្នកដែលរកឃើញមានផ្ទុកកូវីដ១៩ថ្មីនោះរួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិដូង ឃុំកំរៀង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ឃុំអូរដំបង២ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង២រូបខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបង
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ឃុំទួលល្វា ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  5. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  7. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  8. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  9. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  10. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  11. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  12. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិផ្សារព្រំ ឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺទាំង១០រូបខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិន

  រីឯអ្នកដែលជាសះស្បើយវិញ គឺបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទះជួលជិតវត្តសន្សំកុសល សង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកនៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ។


  * ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  2050

  អ្នកដែលរកឃើញមានផ្ទុកកូវីដ១៩ថ្មីនោះគឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំបឹងរាំង ស្រុកកំរៀង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្ទឹងកាច់ ស្រុកសាលាក្រៅ ខេត្តប៉ៃលិន ជាជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0130

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ១នាក់នោះគឺ៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៧ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ បានទៅហាង Zando សាខាបឹងកេងកង កាលពីយប់ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0440

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៤នាក់នោះគឺ៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកក៣ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ បានទៅហាង Zando សាខាបឹងកេងកង កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
  2. បុរសកជនជាតិហ៊្សកដានី អាយុ៤៧ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសហ៊្សកដានី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
  3. ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុន អាយុ២៩ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិកាំង អាយុ៥៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1180
  • អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ គឺស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកអាយុ ៦៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។
  • រីឯអ្នកដែលរកឃើញមានផ្ទុកកូវីដ១៩ថ្មីវិញ គឺបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី អាយុ៤៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសសឹង្ហបុរី តាមជើងហោះហើរ និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0180
  • អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាម្ដាយមីងរបស់បុរសអាយុ ៣៦ឆ្នាំ ដែលបានជាសះស្បើយកាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0390

  អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ទាំង៣នាក់ថ្មីនេះរួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិម៉ាក់ក្លឿង សង្កាត់ច្បារអំពៅ១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកបម្រើការនៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានចូលទៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានឆ្លងពីមិត្តភក្ដិកាលពីពេលកន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02120

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះគឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣០ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាភរិយាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៤ឆ្នាំ ធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ដោយជាសះស្បើយកាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិក អាយុ៥៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មី ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន តាមជើងហោះហើរ មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី២៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02140

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះគឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២១ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកធនាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ ដោយទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមាន២លើក និងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានស្នាក់នៅស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ ដោយទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមាន២លើក និងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02160

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះគឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅបុរី លឹម ឈាងហាក់ សង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ ដោយទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន២លើក ត្រូវបានអនុញ្ញាឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មី ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន តាមជើងហោះហើរ មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ ដោយទទួលបានលទ្ធផល អវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ចំនួន២លើក ត្រូវបានអនុញ្ញាឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។

  * ថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10180

  អ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីម្នាក់នោះគឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិកាំង អាយុ៥៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  04170

  អ្នកជាសះស្បើយ ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យទាំង ៤នាក់នោះ រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលមានស្វាមីធ្វើការនៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ។
  2. កុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ ១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាកូនប្រុសរបស់បុរសអាយុ ៣៤ឆ្នាំដែលបានជាសះស្បើយ ហើយដែលបានចេញពីមន្ទីពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូកន្លងទៅ។
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ឃុំសំរោងលើ ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសម៉ាលី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  017210

  អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៧នាក់នោះ  រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២០ ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៤ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិសន្សំកុសល២ សង្កាត់បឹងទំពន់១ ខណ្ឌមានជ័យ ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជាកូនស្រីច្បងរបស់អគ្គនាយកពន្ធនាគារ និងជាអ្នកធ្វើការនៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាប
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ត្រូវជាក្មួយប្រុសរបស់អ្នកបើកបរឲ្យអគ្គនាយកពន្ធនាគារ
  6. កុមារាជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ត្រូវជាក្មួយប្រុសរបស់អ្នកបើកបរឲ្យអគ្គនាយកពន្ធនាគារ
  7. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៩ឆ្នាំ និងកូនប្រុសអាយុ៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅបុរី លឹម ឈាងហាក់ សង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ជាបុគ្គលិកកហាងកុំព្យួរទ័រ ឈ្មោះឌីម កុំព្យួរទ័រ ផ្លូវព្រះសីហនុ
  8. កូនប្រុសបុរសខាងលើ អាយុ៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅបុរី លឹម ឈាងហាក់ សង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ
  9. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅផ្ទះជួល ខណ្ឌច្បារអំពៅ ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  10. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២១ ឆ្នាំ ស្នាក់នៅជិតវត្តសន្សំកុសល សង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ ជាបុគ្គលិកហាង Carl’s Jr Burger ទួលទំពូង
  11. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៩ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ចាកអង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ ជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចូលហាង Zando សាខាបឹងកេងកង
  12. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ជានិស្សិតច្បាប់ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច បានចូលហាង Zando សាខាបឹងកេងកង
  13. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ បានចូលហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  14. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២០ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិថ្មី សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  15. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រែកឫស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  16. បុរសជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិក អាយុ៥៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅបុរី លឹម ឈាងហាក់ ផ្លូវវេងស្រេង បានធ្វើដំណើរមកពីអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
  17. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៩ឆ្នាំ ស្នាក់នៅឃុំទួលព្រិច ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន ឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  05380

  អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៧នាក់នោះ  រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦៤ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ទូលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ជាម្តាយរបស់ស្ត្រីអាយុ៣៦ឆ្នាំ ដែលមានស្វាមីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ជាប្អូនស្រីរបស់អ្នកបើកបរ ឲ្យអគ្គនាយកពន្ធនាគារ
  3. ទារក អាយុ០៧ខែ ស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ជាបុគ្គលិកធនាគារចិន (ផ្លូវមុនីវង្ស)
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅម្តុំស្តុប NOKIA ខណ្ឌសែនសុខ ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ

  * ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  07430

  អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន០៧នាក់នោះ  រួមមាន៖

  1. កុមារាជនជាតិខ្មែរ អាយុ១២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅបុរីប៉េងហួត ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ រាជធានីភ្នំពេញ ជាកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីអាយុ៣៦ឆ្នាំ និងជាចៅប្រុសរបស់អគ្គនាយកពន្ធនាគារ ក្រសួងមហាផ្ទៃ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅបុរីប៉េងហួត ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ ជាអ្នកបើកបរឲ្យអគ្គនាយកពន្ធនាគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣០ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ជាជំនួយការរបស់អគ្គនាយកពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ទូលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន ដែលមានស្វាមីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិក អាយុ៦២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ បានធ្វើដំណើរមកពីអាមេរិក មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ
  7. បុរសជនជាតិអាមេរិកកាំង អាយុ៤២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន មកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ និងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ

  * ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  33500

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន០៣នាក់នោះ  រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិក អាយុ ៦៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរតាមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
  2. ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុន អាយុ ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរតាមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
  3. ចំណែកឯអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ទៀត គឺកុមារាជនជាតិខ្មែរ អាយុ ០១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលត្រូវជាកូនប្រុសរបស់ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣០ឆ្នាំ ដែលមាន​វិជ្ជមានកូវីដ១៩ ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា

  អ្នកជាសះស្បើយចំនួន០៣នាក់នោះ រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៥៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបុរីប៉េងហួត ផ្លូវ៦០ម៉ែត ជាអគ្គនាយកពន្ធនាគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបើកបរឲ្យអគ្គនាយកពន្ធនាគារ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ធ្វើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយអគ្គនាយកពន្ធនាគារ

  * ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20500

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ទាំង២នាក់នោះ  រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិន តាមជើងហោះហើរមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិក អាយុ ៤៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍ សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20520

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ទាំង២នាក់នោះ  រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិហ្សកដានី អាយុ ៤៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាដំណើរមកពីប្រទេសហ្សកដានី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសម៉ាលី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20490

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ទាំង2នាក់នោះ រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ ខន ប្រសើរ អាយុ៣៧ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ បានទៅហាង Zando សាខាបឹងកេងកង
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ យ៉េ វាសនា អាយុ២៩ឆ្នាំ ស្នាក់នៅឃុំទួលព្រិច ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង តាមជើងហោះហើរមកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  40470

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ទាំង៤នាក់នោះ  ហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា» រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ អិត កុម៉ាល អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានទៅហាង Zando បឹងកេងកង កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ សន សាន់បញ្ញរិទ្ធ អាយុ ២០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិថ្មី សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ជាបុគ្គលិកហាងលក់ស្បែកជើង និងកាបូបឈ្មោះ Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ ឡុង សុខនី អាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រែកឬស្សី ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ជាបុគ្គលិកហាងលក់ស្បែកជើង និងកាបូបឈ្មោះ Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរ ទៅ គឹមហាក់ អាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ បានចូលទៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ហើយជាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺ ឈ្មោះ ញិល សុខកូឡា។

  * ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  21430
  • អ្នកឆ្លងទាំង២នាក់រួមមាន៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ ស្រៀន គីមស៊្រុន អាយុ២២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ ជានិស្សិតច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច បានទៅហាង Zando បឹងកេងកង នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ អៀម ធីតា អាយុ៣៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងទំពន់ ខណ្ឌមានជ័យ បានទៅហាង Pedro នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
  • អ្នកជាសះស្បើយម្នាក់ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិកាំង ឈ្មោះ ឈួយ សារូ អាយុ៤៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន ធ្វើដំណើរមកពីអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20420
  • បុរសឈ្មោះ អ៉ី តារា អាយុ២១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានជិតវត្តសន្សំកុសល សង្កាត់បឹងទំពង់ ខណ្ឌមានជ័យ ធ្លាប់ស្នាក់នៅជាមួយអ្នកជំងឺ ឈ្មោះ ញិល សុខកូឡា ដែលធ្វើការនៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះមុនីវង្ស
  • ស្ត្រីឈ្មោះ ជី ពេជ្រឆារ៉ា អាយុ២៩ឆ្នាំ មានស្នាក់នៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ ជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចូលហាង Zando បឹងកេងកង នៅថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នៅម៉ោង៨៖៣០នាទីយប់ ដោយមិនមានពាក់ម៉ាសការពារ។

  * ថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  11400
  • អ្នកដែលទើបរកឃើញឆ្លងថ្មីនេះ គឺបុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ សាយ សៅលាង អាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅជិតវត្តសន្សំកុសល សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកហាង Carl’s Jr Burger ទួលទំពូង ធ្លាប់រស់នៅជាមួយអ្នកជំងឺឈ្មោះ ញិល សុខកូឡា ភេទប្រុសអាយុ ២២ឆ្នាំ មុនថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ធ្វើការនៅហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ដែលបានរកឃើញមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។
  • រីឯអ្នកដែលជាសះស្បើយវិញ គឺបុរសជនជាតិនេប៉ាល់ ឈ្មោះ ហ្គូរ៉ុង កាម៉ា ស៊ុលទីម (GURUNG Karma Tsultim) អាយុ ៣៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ជ័យជំនះ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសនេប៉ាល់ ទៅដូហា និងបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  101400

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ «សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា» ទាំង ៦នាក់នោះ រួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ MUY SOPHEAVY អាយុ ២២ ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទះជួល ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកហាងលក់ស្បែកជើង និងកាបូបឈ្មោះ Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្រ្តីឈ្មោះ ឡាយ សេងលីន
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ YEAK CHANTHA អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទះលេខ ២៣៦ ផ្លូវលេខ ៦៣៨ ភូមិម៉ាក់ក្លឿង សង្កាត់ច្បារអំពៅទី១ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកហាងលក់ស្បែកជើង និងកាបូបឈ្មោះ Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្រ្តីឈ្មោះ ឡាយ សេងលីន
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ CHEAK CHANRATH អាយុ ២០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ត្រឡោកបែក៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកហាងលក់ស្បែកជើង និងកាបូបឈ្មោះ Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្រ្តីឈ្មោះ ឡាយ សេងលីន
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ PHO DOLLA អាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកហាងលក់ស្បែកជើង និងកាបូបឈ្មោះ Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្រ្តីឈ្មោះ ឡាយ សេងលីន
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ KHAN VEHA អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្តុប NOKIA ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកហាងលក់ស្បែកជើង និងកាបូបឈ្មោះ Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្រ្តីឈ្មោះ ឡាយ សេងលីន
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ KOUCH DAVIN អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទះលេខ E53 ភូមិតាងួន សង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកហាងលក់ស្បែកជើង និងកាបូបឈ្មោះ Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយស្រ្តីឈ្មោះ ឡាយ សេងលីន

  ចំណែកឯករណីនាំចូលទាំង ៤ករណីវិញ រួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ អ៊ីវ សុគន្ធ អាយុ ៧៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មី ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើវត្ថុសំណាកលើកទី២របស់គាត់ គឺវិជ្ជមានកូវីដ១៩
  2. បុរសជនជាតិអាមេរិក ឈ្មោះ KAW THIKUN អាយុ ៥៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ផ្សារថ្មី ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើវត្ថុសំណាកលើកទី២របស់គាត់ គឺវិជ្ជមានកូវីដ១៩
  3. បុរសជនជាតិអាមេរិក ឈ្មោះ SHAWN THACH អាយុ ៤២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសចិន មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ ដែលលទ្ធផលធ្វើតេស្តលើវត្ថុសំណាកលើកទី២របស់គាត់ គឺវិជ្ជមានកូវីដ១៩
  4. បុរសជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះ OUM CHANDARA អាយុ ៤៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ម្សិលមិញនេះ

  រីឯអ្នកដែលទើបជាសះស្បើយវិញគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ឈ្មោះ គឹម លីម អាយុ៤៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី៣ ខណ្ឌបឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។


  * ថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  40310

  បើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដែលទទួលបាននៅមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថា អ្នករកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ ទាំង៤នាក់នោះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបូរី លឹម ឈាងហាក់ សង្កាត់វាលស្បូវខណ្ឌ ច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកនៅហាងលក់កុំព្យូទ័រ ឈ្មោះ ឌីម កុំព្យូទ័រ ផ្លូវព្រះសីហនុ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលត្រូវជាបងថ្លៃជីដូនមួយរបស់បុរសអាយុ ២៣ឆ្នាំ ដែលបានរកឃើញមានវីរុសកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។
  2. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣២ឆ្នាំ ជាភរិយាបុរសអាយុ ៣៩ឆ្នាំខាងលើ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ បូរី លឹម ឈាងហាក់ សង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយ បុរសអាយុ ២៣ឆ្នាំ ដែលបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។
  3. កុមារាជនជាតិខ្មែរអាយុ ០៣ឆ្នាំ ត្រូវជាកូនប្រុស បុរសអាយុ ៣៩ឆ្នាំ និងស្ត្រីអាយុ៣២ឆ្នាំ ខាងលើ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបូរី លឹម ឈាងហាក់ សង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលត្រូវជាក្មួយប្រុសបុរសអាយុ ២៣ឆ្នាំ ដែលបានរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ នៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើ ខណ្ឌមានជ័យ រាជ ធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកហាង Pedro ផ្លូវព្រះសីហនុ ជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺជាស្ត្រីអាយុ២១ឆ្នាំ ដែលបានចូលទៅហាងនោះ។

  * ថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20270
  • អ្នកឆ្លងថ្មី ២នាក់គឺ៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាបុគ្គលិកធនាគារចិន (កាណាឌីយ៉ា ផ្លូវមុនីវង្ស) ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយស្ត្រីអាយុ៣៦ឆ្នាំ ដែលរកឃើញវីរុសកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់វាលស្បូវ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ (ត្រូវជាប្អូនស្រីបង្កើតស្ត្រីខាងលើ) ជាបុគ្គលិកធនាគារកាធេយូណាយធីត រាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  30250
  • អ្នកឆ្លងថ្មី ៣នាក់គឺ៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកដងទង់ ខេត្តកំពត ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តកណ្ដាល ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិន

  * ថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  33220
  • អ្នកឆ្លងថ្មី ៣នាក់គឺ៖
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវជាម្ដាយអ្នកជំងឺស្ត្រីអាយុ៣៦ឆ្នាំ ដែលមានស្វាមីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
   •  ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ និងទារក (ជនជាតិខ្មែរ) អាយុ៧ខែ មានអាសយដ្ឋាននៅស្នាក់ សង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  • អ្នកជាសះស្បើយថ្មី ៣នាក់រួមមាន៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាមន្ត្រី ផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ប្រចាំបេសកកម្មនៅ ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
   • បុរសជនជាតិហុងគ្រីអាយុ ៦៨ឆ្នាំ ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីប្រចាំកម្ពុជា និងវៀតណាម ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា មានអាសយដ្ឋានស្នាក់ នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
   •  បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង បានធ្វើ ដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

  * ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  80220
  • អ្នកដែលទើបរកឃើញឆ្លងថ្មី ៨នាក់រួមមាន៖
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៦ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់ទូលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានស្វាមី ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៤ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានស្វាមី បម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃ
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤៥ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាម្តាយមីងរបស់អ្នកជំអឺកូវីដ១៩ថ្មី ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ ខែវិច្ឆិកា
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣០ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ គ្រួសារអ្នកបើកបររបស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តការណ៍ សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ (មិនបានរាយការណ៍) រស់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ រស់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ជាម្តាយមីងរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨ វិច្ឆិកា
   • កុមារា ជនជាតិខ្មែរ អាយុ៧ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ ជាក្មួយប្រុសរបស់អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មី ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៤ឆ្នាំ រស់នៅសង្កាត់និរោធ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលជាអ្នកប៉ះពាល់អ្នកជំងឺកកូវីដ១៩ថ្មី ដែលរកឃើញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា។

  * ថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  72140
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលទើបត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនោះគឺ៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣១ឆ្នាំ ជាអង្គរក្សការពារផ្ទាល់ជូនគណប្រតិភូហុងគ្រី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ៣វិច្ឆិកា មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។

   រីឯអ្នកដែលទើបរកឃើញឆ្លងថ្មីវិញគឺ៖

   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិក អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។
    គួរបញ្ជាក់ថា អ្នករួមដំណើរផ្សេងទៀតជាមួយស្ត្រីខាងលើ សរុបចំនួន ៥៦នាក់ ដែលពួកគេត្រូវតម្រូវអោយធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន ១៤ថ្ងៃ។ ក្នុងនោះ ៤១នាក់ត្រូវបានដាក់អោយធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារ២កន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ១០នាក់នៅស្ថានទូតរុស្ស៊ី និង៥នាក់នៅស្ថានទូតចិន។
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប និងនៅបុរីប៉េងហួត ផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ រាជធានីភ្នំពេញ ដែលគាត់មានអាការៈមិនស្រួលខ្លួន (មានចេញរោគសញ្ញាផ្ដាសាយចំនួន ៣ថ្ងៃ) ក៏បានទៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ដើម្បីពិនិត្យជំងឺ ហើយត្រូវបានរកឃើញមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ១៩។ បច្ចុប្បន្នស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។
   • ស្វាមីស្ត្រីអាយុ ៥៦ឆ្នាំ ខាងលើ ជាអគ្គនាយកពន្ធធនាគារ នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ រួមជាមួយសមាជិកគ្រួសារចំនួន ៤នាក់ទៀតដែលស្នាក់នៅជាមួយគ្នា (ស្ត្រីអាយុ ៣៦ឆ្នាំ, កុមារា អាយុ ១២ឆ្នាំ, បុរសអាយុ ៣៦ឆ្នាំ និងបុរសអាយុ៣០ឆ្នាំ)។ បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង៥នាក់នេះ ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀតផងដែរ។

  * ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1190
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលទើបត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនោះ គឺស្ត្រីជនជាតិអាមេរិក អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។
  • រីឯអ្នកដែលទើបរកឃើញឆ្លងថ្មី គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ-អាមេរិក អាយុ ៦២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។ បច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានដាក់អោយសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត។

  * ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1280
  • មានករណីវិជ្ជមានលើបុរសជនជាតិនេប៉ាល់ចំនួន ១នាក់
  • ព្យាបាលបានជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់

  * ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1290
  •  អ្នកឆ្លងជំងកូវីដ១៩ថ្មីនេះ ជាបុរសជនជាតិនេប៉ាល់ អាយុ៣៧ឆ្នាម ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
  • អ្នកជាសះស្បើយថ្មី ២នាក់
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំសារិកាកែវ ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល
   • បុរសជនជាតិអាមេរិកាំង អាយុ៦៩ឆ្នាំ ស្នាក់នៅ Apartment មួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  01100
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលទើបត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនោះ គឺបុរសជនជាតិឥណ្ឌាអាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់លេខ៤ ក្រុងព្រះសីហនុ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌា និងបន្តជើងហោះហើរ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10110
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីវិញ គឺបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។ លទ្ធផលតេសត្តវត្ថុសំណាកលើកទី៤ នៅថ្ងៃទី១៣ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់គាត់ គឺរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ បុរសរូបនេះ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  11100
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយនោះគឺ លោក ស ចិត្រា ជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤៧ឆ្នាំ ជាអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងកសិកម្ម មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ទួលទំពូងទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។
  • រីឯអ្នកដែលរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីវិញ គឺបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់កំបូល ខណ្ឌកំបូល រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0390
  • បុរសជនជាតិប៉ាគីស្ថាន អាយុ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌា ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីត និងបន្តជើងហោះហើរ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិរាំងដេក ឃុំគគីរធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិទំនប់ សង្កាត់រកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

  * ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  01120
  • អ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយនោះគឺបុរសជនជាតិបារាំងអាយុ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង ឆ្លងកាត់ប្រទេសសឹង្ហបុរី និងបានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10130
  • អ្នកដែលរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីនោះ គឺស្ត្រីជនជាតិអាមេរិក អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០។ នាងបានរកឃើញថាមានផ្ទុកកូវីដ១៩នៅការធ្វើតេស្តលើកទី២ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅថ្ងៃទី ៧ របស់នាង។ បច្ចុប្បន្ន អ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។

  * ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០(ព្រលប់)

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  30120

  នាព្រលប់ថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថា ខ្លួនបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ៣ករណីបន្ថែមទៀត លើអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈប្រតិភូហុងគ្រី ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖

  • ១. លោក សួស យ៉ារ៉ា ជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៧ឆ្នាំ​ជាសមាជិករដ្ឋសភា មានអសយដ្ឋាននៅខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  • ២. លោក ស ចិត្រា ជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៧ឆ្នាំ ជាអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងកសិកម្ម មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ទួលទំពូង១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • ៣. បុរសជនជាតិហុងគ្រី អាយុ ៦៨ឆ្នាំ ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីសម្រាប់កម្ពុជា និងវៀតណាម ស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

  បច្ចុប្បន្ននេះពួកគេទាំង៣នាក់ ត្រូវបានដាក់អោយនៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរ-សូវៀត។

  * ថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  2090

  អ្នកដែលរកឃើញមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីនោះមានដូចជា៖

  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិរាំងដេក ឃុំគគីរធំ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្ដាល
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិរាំងដេក ឃុំរកាក្រៅ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

  ពួកគេទាំងពីរនាក់នេះ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី​ ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។ ពួកគេទាំងពីរនាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ក្នុងការធ្វើតេស្តលើកទី២ នៅថ្ងៃទី ១៣ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់គេ។

  * ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1070

  អ្នកដែលរកឃើញមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ១៩ថ្មីនោះ គឺបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣១ឆ្នាំ ជាអង្គរក្សការពារផ្ទាល់ជូនគណប្រតិភូប្រទេស ហុង គ្រី មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ។ បុរសនេះទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្តលើកទី២របស់គាត់ ដោយសារគាត់មានអាការៈរមាស់បំពង់ក និងក្អក។

  * ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  2260

  អ្នកដែលទើបជាសះស្បើយនោះមានដូចជា៖

  • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិអាចារ្យលាក់ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងបានបន្តជើងហោះហើរនៅទីក្រុងដូហា និងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន និងបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី​ ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០ កន្លងទៅ។

  ចំណែកឯអ្នកដែលបានរកឃើញមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីនោះគឺ៖

  • បុរសជនជាតិឥណ្ឌា អាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាន ស្នាក់នៅសង្កាត់លេខ ៤ ខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌា ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និងបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។
  • បុរសជនជាតិប៉ាគីស្ថាន អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាន ស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក ភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌា ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត និងបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0360
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិអាចារ្យលាក់ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៉ីរ៉ាក់ បន្តជើងហោះហើរនៅទីក្រុងដូហា និងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
  • បុរសជនជាតិប៉ូឡូញអាយុ ៤៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប៉ូឡូញ បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
  • បុរសជនជាតិបារាំងអាយុ ៣៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់)

  * ថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1090
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលឆ្លងថ្មីនោះគឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកចិត្របុរី ខេត្តក្រចេះ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ តុលា ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1080
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកដែលឆ្លងថ្មីនោះគឺបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៥១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ ជាមន្ត្រីផ្នែកប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង (UNMISS) បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសគុយបា មកបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសអេត្យូពី រួចបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៨ តុលា ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី២៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  2070

  ក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺ៖

  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៤ឆ្នាំ ចំនួន១នាក់ ដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ភូមិតាស្គរ ឃុំសារិកាកែវ ស្រុកល្វាអែម ខេត្តកណ្ដាល
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ ចំនួន១នាក់ ដែលមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់

  * ថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1050
  • ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីនោះ គឺជាស្ត្រីជនជាតិបារាំង អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ សណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសសិង្ហបុរី មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1340

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជំងឺដែលបានជាសះស្បើយទាំងពីរនាក់នោះគឺ៖

  • បុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងបានឆ្លងកាត់ប្រទេសសឹង្ហបុរី ហើយមកដល់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុន បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។
  • ស្ត្រីជនជាតិបារាំងអាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង ដោយបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។

  រីឯអ្នកដែលបានឆ្លងថ្មីគឺបុរសជនជាតិបារាំងអាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង ដោយបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) ហើយបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ។ លទ្ធផលតេស្តវត្ថុសំណាកលើកទី២នៅថ្ងៃទី ១៣ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់បុរសរូបនេះគឺវិជ្ជមានកូវីដ១៩។


  * ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1060
  • ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីនោះ គឺជាបុរសជនជាតិប៉ូឡូញ អាយុ ៤៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានបណ្ដោះអាសន្នស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយនៅក្រុងព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប៉ូឡូញ និងបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  2050
  • ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថា អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៣ឆ្នាំ (ជាស្វាមី) និងស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣២ឆ្នាំ (ជាភរិយា និងមានកូន អាយុ០៣ឆ្នាំ) មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិអាចារ្យលាក់ សង្កាត់អាចារ្យលាក់ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអឺរ៉ាក់ ឆ្លងកាត់ទីក្រុងដូហា បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង បានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0230
  • បុរសជនជាតិបារាំងអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិវត្តដំណាក់ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង និងបានឆ្លងកាត់ប្រទេសសឹង្ហបុរី ហើយមកដល់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា ២០២០ កន្លងទៅ។
  • ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌា អាយុ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងដេលី ប្រទេសឥណ្ឌា និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា ២០២០

  * ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0150
  • អ្នកជាសះស្បើយ គឺជាបុរសជនជាតិហុងគ្រីអាយុ ៧០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិគ្រួស សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ គាត់ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង ដោយបានប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1060
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីនោះគឺជា ស្ត្រីជនជាតិបារាំង អាយុ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង តាមជើងហោះហើរ ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៨ តុលា ២០២០។ បច្ចុប្បន្ន អ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1150
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីនោះគឺជា បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង តាមជើងហោះហើរ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៧ តុលា ២០២០។ បច្ចុប្បន្ន អ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។
  • រីឯអ្នកដែល បានជាសះស្បើយនោះវិញ គឹជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិក្ដុល ឃុំក្ដុលដូនទាវ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ដែលជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) និងដែលបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២០។

  * ថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1050
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីនោះគឺជា បុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី អាយុ២៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ឆ្លងកាត់តាមប្រទេសសឹង្ហបុរី តាមជើងហោះហើរ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៦ តុលា ២០២០។ បច្ចុប្បន្ន អ្នកជំងឺរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0140
  • អ្នកជំងឺដែលជាសះស្បើយនោះ គឺជាបុរសជនជាតិចិន អាយុ២៨ឆ្នាំ ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន ដោយបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  2050
  • បុរសជនជាតិបារាំង អាយុ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅភូមិវត្តដំណាក់ សង្កាត់សាលាកំរើក ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង ឆ្លងកាត់តាមប្រទេសសឹង្ហបុរី តាមជើងហោះហើរ មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា ២០២០ ដោយសម្រាករង់ចាំលទ្ធផលតេស្តលើកទី១ចំនួន ២យប់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងក្រុងភ្នំពេញ។ ក្រោយពីបានទទួលលទ្ធផលអវិជ្ជមាន បុរសរូបនេះ បានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួល Larryta Minibus ទៅកាន់អសយដ្ឋានខាងលើក្នុងខេត្តសៀមរាប ដោយមានអ្នករួមដំណើរចំនួន ៤នាក់ រួមទាំងអ្នកបើកបរ។ ដោយឡែក បុរសរូបនេះជិះនៅកៅអីក្រោយគេបង្អស់ និងបានពាក់ម៉ាសជាប់រហូតតាមផ្លូវ។ នៅពេលទៅដល់ផ្ទះ បុរសរូបនេះបានធ្វើចត្តាឡីស័កខ្លួនឯងចំនួន ១៤ថ្ងៃបន្ថែមទៀត។ ហើយនៅថ្ងៃទី ១៣នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់គាត់ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី​ ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ គាត់ទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩។ បច្ចុប្បន្នបុរសរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាប។
  • ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌា អាយុ៣៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងក្នុងក្រុងភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងដេលី ប្រទេសឥណ្ឌា តាមជើងហោះហើរ និងមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។ ក្រោយពីលទ្ធផលតេស្តលើកទី ១ អវិជ្ជមាន គាត់បានបន្តធ្វើចត្តាឡីស័កនៅសណ្ឋាគារខាងលើរយៈពេល ១៤ថ្ងៃ ហើយប្អូន និងកូនៗរបស់គាត់ចំនួន ២នាក់ ក៏បានធ្វើចត្តាឡីស័កនៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគាត់ដែរ។ បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី ១៣ នៃការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់គាត់ ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី ៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ គាត់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ និងត្រូវបានបញ្ជូនមកសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត។ ហើយប្អូន និងកូនៗរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមន្ទីរពេទ្យនេះផងដែរ។

  * ថ្ងៃទី២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1030
  • អ្នកមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ១នាក់នោះគឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅ ស្នាក់នៅភូមិក្ដុល ឃុំក្ដុលដូនទាវ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអាមេរិក ដោយបានប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់)។ នាងបានមកដល់កម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1020
  •  បុរសជនជាតិចិន អាយុ ២៨ឆ្នាំ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន ដោយបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

  * ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0110
  • បុរសជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ ៥៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ Apartment មួយកន្លែង ក្នុងសង្កាត់បឹងកក់២ រាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1020
  • បុរសជនជាតិហុងគ្រី ចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឆ្ពោះទៅខេត្តសៀមរាប

  * ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1010
  • បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីនោះ គឺបុរសជនជាតិអង់គ្លេស អាយុ៥៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅ Apartment មួយកន្លែង ក្នុងសង្កាត់ បឹងកក់២ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអង់គ្លេស ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសហូឡង់ ហើយបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។

  * ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0100
  • អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចុងក្រោយគេ ដែលព្យាបាលជាសះ ស្បើយនេះ ជាបុរសជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ីអាយុ ១៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិ២ មិត្តភាព ខេត្តព្រះសីហនុ។ បុរសរូបនេះ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី បន្តជើងហោះ ហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី បានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះ ស្បើយ ដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត អវិជ្ជមានវីរុស កូវីដ-១៩ ចំនួន ០២ដង និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត៕

  * ថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0110
  • អ្នកជាសះស្បើយ គឺជាបុរសជនជាតិបារាំងអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅផ្លូវ២៩៤រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង និងបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0120
  • អ្នកជាសះស្បើយ គឺជាបុរសជនជាតិចិនអាយុ ២២ឆ្នាំ ស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយ ដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន ២ដង និងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0530

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយ ១នាក់នោះគឺ៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រៃស ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
  2. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  3. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ២០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  4. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
  5. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1180

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយ ១នាក់នោះគឺ៖

  1. បុរសជនជាតិចិនអាយុ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសណ្ឋាគារមួយ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសហ្វីលីពីន

  ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ១នាក់វិញគឺ៖

  1. បុរសជនជាតិបារាំង មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅផ្លូវ២៩៤ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់)

  * ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0180

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយ ១នាក់នោះគឺ៖

  1. អ្នកជាសះស្បើយ គឺបុរសជនជាតិចិនអាយុ២០ឆ្នាំ ធ្វើដំណើរពីប្រទេសហ្វីលីពីន

  * ថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0190

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយ ១នាក់នោះគឺ៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិត្នោត ឃុំពង្រ ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអារ៉ាប់ ដោយឆ្លងកាត់ម៉ាឡេស៊ី

  * ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  04100

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៤នាក់នោះគឺ៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិកសិកម្ម ឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រៃចង្ហាកើត ឃុំបន្ទាយនាង ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  06140

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជំងឺទាំង ៦នាក់នេះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយព្រៃ ឃុំអណ្ដូងថ្ម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកាតា ឆ្លងកាត់តាមប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិត្រពាំងល្វា សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្លងកាត់តាមប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិទ្រា ឃុំទ្រា ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តកំពង់ចាម ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិទ្រា ឃុំទ្រា ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តកំពង់ចាម ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិ១ ឃុំកំពង់ទ្រាស ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
  6. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិអំពិល ឃុំប៉ឺស១ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី

  * ថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02200

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជំងឺទាំង ២នាក់នេះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ​ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង។ បុរសនេះជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី និងបានប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ
  2. ស្ត្រីជនជាតិកាហ្សាក់ស្តង់អាយុ ៤២ឆ្នាំ​ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសកាហ្សាក់ស្តង់ ដោយប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  013220

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជំងឺទាំង ១៣នាក់នេះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ​ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិអន្លង់ក្ងាន សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ​ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រៃគុប សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ​ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រៃបាក់ ឃុំព្រៃបាក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ​ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ​ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រៃកក់ ឃុំឈូកសរ ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្គាល់៖ បុរសទាំង ៥នាក់ខាងលើ ជាអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។ ពួកគេត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានចំនួន ២ដង និងត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយចាកចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ។
  6. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់) មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយដោយទទួលលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានចំនួន ២ដង និងត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយចាកចេញពីមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ
  7. ស្រ្តីជនជាតិចិនអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  8. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  9. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ
  10. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ
  11. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
  12. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
  13. បុរសជនជាតិចិនអាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ

  * ថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  09350

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជំងឺទាំង ៩នាក់នេះរួមមាន៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិកាណាដា អាយុ៤១ឆ្នាំ បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថាន (Ubekiztan) ឆ្លងកាត់តាមឌូបៃ និងបន្តជើងហោះហើរ នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
  2. ស្ត្រីជនជាតិអាម៉េរិកកាំងអាយុ២៥ឆ្នាំ ជាអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
  3. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ២៧ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិព្រែកត្រែង សង្កាត់សិត្បូ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល ជាក្រុមមួកខៀវអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជា ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាលី
  4. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ១៣ឆ្នាំ ស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង ខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសចិន (តៃវ៉ាន់)
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៦ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិប៉ប្រកខាងជើង សង្កាត់កាកាប ខណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
  6. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៦៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅនៅភូមិ៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង បន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង
  7. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៤ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិព្រែក ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្ដាល
  8. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៤ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិអង្គរបាន ឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
  9. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៧ឆ្នាំ ស្នាក់នៅភូមិកាញចុង ឃុំត្រេស ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

  * ថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  04440

  បើយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជំងឺទាំង ៤នាក់នេះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិស ឃុំធីយោ ស្រុកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិកែវសុវណ្ណ សង្កាត់បន្ទាយដី ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាក្រុមមួកខៀវអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជា ដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសម៉ាលីមកវិញ កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា កន្លងទៅ
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិនរា ឃុំនរា ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០កន្លងទៅ

  * ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  12480

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិឃ្លាំងស្បែក ឃុំកំពង់ហ្លួង ស្រុកពញ្ញាឮ ខេត្តកណ្ដាល
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២២ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិជីមាន់ ឃុំក្រែក ស្រុកក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

  ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ១នាក់វិញមានដូចជា៖

  1. ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៥១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង

  * ថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  43490

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៣នាក់នោះរួមមាន៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្មី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រះស្រែ ឃុំព្រះស្រែ ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

  ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៤នាក់វិញមានដូចជា៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបងគួរបញ្ជាក់ថា អ្នកដែលឆ្លងថ្មី៣ករណីខាងលើ បានធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឺន និងបញ្ជូនសារ ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ និងជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដោយបានប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាលេស៊ី និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា កន្លងទៅ។ លទ្ធផលវិភាគវត្ថុសំណាកតេស្តលើកទី៦ របស់ពួកគេមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ នៅថ្ងៃទី ១២ ខែសីហាម្សិលមិញ និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែក ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិអំពិល ឃុំប៉ឺស១ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដាកន្លងទៅ។ លទ្ធផលវិភាគវត្ថុសំណាកតេស្តលើកទី៥ របស់គាត់មានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែសីហា ម្សិលមិញ និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះនរោត្តមសីហនុ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ (ក្រុងសួង)។

  * ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20480

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ២នាក់នោះមានដូចជា៖

  • បុរសជនជាតិចិន អាយុ ២២ឆ្នាំ ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសហ្វីលីពីន
  • ស្រ្តីជនជាតិអាម៉េរិកកាំង អាយុ ២៥ឆ្នាំ ស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាអ្នកដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក ហើយបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង

  * ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  32320

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះរួមមាន៖

  • ​បុរសអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅបុរីឈូកវ៉ា២ សង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  • បុរសអាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិស្រឡៅជ្រុំ ឃុំសេរីមានជ័យ ស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង

  ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៣នាក់វិញមានដូចជា៖

  • បុរសអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ១ ឃុំកំពង់ទ្រាស ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  • បុរសអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ៥ ឃុំកំពង់ទ្រាស ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  • បុរសអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំទ្រា ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

  * ថ្ងៃទី ៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  22310

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយទាំង២នាក់នោះរួមមាន៖

  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រៃខ្ជាយ ឃុំបារាយ៍ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិ១ ឃុំឡាមិញ ស្រុកបរកែវ ខេត្តរតនគិរី

  ចំពោះករណីឆ្លងថ្មីចំនួន២នាក់វិញមានដូចជា៖

  • ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រែកត្រែង សង្កាត់សិត្បូ ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល។ នាងជាក្រុមកងទ័ពមួកខៀវអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជា បានត្រលប់មកពីប្រទេសម៉ាលី ចូលមកកម្ពុជាវិញ
  • ស្ត្រីជនជាតិកាណាដា អាយុ ៤១ឆ្នាំ រួមដំណើរដោយកូនប្រុស ១នាក់ និងកូនស្រី ១នាក់ មកពីប្រទេស Ubekiztan ឆ្លងកាត់តាមឌូបៃ និងបន្តជើងហោះហើរនៅកូរ៉េខាងត្បូង មកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែសីហាឆ្នាំ ២០២០ និងមានលទ្ធផលតេសត្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩

  * ថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  31310

  អ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី គឺបុរសជនជាតិខ្មែរ ចំនួន០៣នាក់រួមមាន៖

  • អាយុ២៤ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិកងមាស ឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម,
  • អាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិព្រែកក់ ឃុំឈូកសរ ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និង
  • អាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិកាញចុង ឃុំក្រេស ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

  ចំណែកករណីជាសះស្បើយអ្នកជំងឺម្នាក់ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំពង្រ ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។


  * ថ្ងៃទី ៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  04290

  ក្រសួងបានគូសបានបញ្ជាក់ថា អ្នកជាសះស្បើយទាំង៤នាក់នោះរួមមាន៖

  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកអង្គរបុរី ខេត្តតាកែវ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  08330

  បើតាមក្រសួងសុខាភិបាល អ្នកជាសះស្បើយទាំង៨នាក់នោះរួមមាន៖

  • ក្រុមកងទ័ពមួកខៀវ អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់កម្ពុជា ចំនួន ៣នាក់
  • បុរសជនជនជាតិខ្មែរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី ចំនួន ២នាក់
  • ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ១នាក់
  • ជនជាតិឥណ្ឌា ១នាក់
  • និងជនជាតិអាមេរិកាំង ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទូតអាមេរិក ១នាក់។

  * ថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  22410
  • អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ២នាក់ថ្មីនោះគឺ៖
   • បុរស​ជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៤​ឆ្នាំ មាន​អាស័យដ្ឋាន នៅ​ភូមិ​ព្រែក​ថ្មី ឃុំ​ព្រែក​ថ្មី ស្រុក​កោះធំ ខេត្តកណ្តាល
   • ស្ត្រី​ជនជាតិ​កា​ហ្សា​ក់ស្ត​ង់ អាយុ ៤២​ឆ្នាំ បានធ្វើ​ដំណើរ​ពី​ប្រទេស​កា​ហ្សា​ក់ស្ត​ង់ បន្ត​ជើងហោះហើរ នៅ​ប្រទេស​កូរ៉េខាងត្បូង មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា
  • អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ២នាក់ថ្មីនេះរួមមាន៖
   • ​ស្ត្រីជន​ជាតិខ្មែរ អាយុ ៦០​ឆ្នាំ ដែលមាន​អាស័យដ្ឋាន​ស្នាក់នៅ​បុរី​ប៉េង​ហួត បឹង​ស្នោរ ខណ្ឌ​ច្បារអំពៅ រាជធានី​ភ្នំពេញ
   • កុមារីជនជាតិ​អាមេរិក ស្នាក់​នៅក្នុង​ស្ថានទូត​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា​

  * ថ្ងៃទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  13410
  • អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ១នាក់ថ្មីនោះ គឺជាបុរសជនជាតិអាមេរិក ដែលជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិក មានអាស័យដ្ឋាននៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ
  • អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ៣នាក់ថ្មីនេះរួមមាន៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ៣ សង្កាត់៤ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
   • បុរសជនជាតិអាមេរិក ដែលជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិក មានអាស័យដ្ឋាននៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិក រាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  01430
  • អ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ១៩ ១នាក់ថ្មីនេះ គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  18720
  • អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ​ថ្មី ៧នាក់នោរួមមាន៖
   • ជាបុរសជនជាតិអាមេរិក ជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិក មានអាស័យដ្ឋាននៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ
  • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៧នាក់នោះរួមមាន៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅសង្កាត់ច្រាំងចំរេះ២ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិដំណាក់ពពេល ឃុំគរ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិឃ្លាំងស្បែក ឃុំកំពង់ហ្លួង ស្រុកពញ្ញាឮ ខេត្តកណ្ដាល
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិជ្រោយមន្ត្រី ឃុំជ្រោយមន្ត្រី ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្ដាល
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិទួលសម្បត្តិ ឃុំប៉ឹស២ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៤ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិទួលរការ១ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
   • កុមារាអាយុ០៥ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិទួលរការ១ សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
   • ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំង ជាមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិក មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅក្នុងស្ថាន ទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជា រាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  77790
  • អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ​ថ្មី ៧នាក់នោរួមមាន៖
   • មានបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៤៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិគោកព្រិច ខេត្តព្រះវិហារ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៤៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិកំនូល ឃុំកំនូល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្ដាល
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិកែវសុវណ្ណ សង្កាត់បន្ទាយដី ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៤៣ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិក្រសាំងក្រោម ឃុំបន្ទាយមាសខាងកើត ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត
   • បុរសជានជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិជំនីក ឃុំជំនីក ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំសេដា ស្រុកដំបែ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៧នាក់នោះរួមមាន៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំសាលាកម្រើក ស្រុកសៀមរាប ក្រុងសៀមរាប
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅបុរីចម្ការដូង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅបុរីប៉េងហួត បឹងស្ទោរ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិជំនីក ឃុំជំនីក ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅសង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
   • ជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋានៅរាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10790
  • អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ​ម្នាក់ថ្មីនោះគឺ៖
   • បុរសជនជាតិឥណ្ឌា អាយុ ៣២ឆ្នាំ

  * ថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  04780
  • អ្នកជំងឺដែលទើបជាសះស្បើយនោះរួមមាន៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយព្រៃឃុំអណ្ដូងថ្ម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ១ សង្កាត់ច្រាំងចំរើ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិទួលទោកឃុំកំពង់ហ្លួង ស្រុកពញ្ញាឮ ខេត្តកណ្ដាល
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិវិហារសម្បូរឃុំរកាពប្រាំកឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

  * ថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  231820
  • អ្នកជំងឺដែលទើបជាសះស្បើយនោះគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិជុំទិច ឃុំជុំទិច ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលជាអ្នកធ្វើ ដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ី
  • អ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ២៣នាក់នោះរួមមាន៖
   • បុរសជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ ៣៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងក្រុង ព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
   • បុរសជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយក្នុង ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
   • ស្ត្រីជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ ៤៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងក្រុង ព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
   • បុរសជនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី អាយុ ៣៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងក្រុង ព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំស្រង៉ែ ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅឃុំពង្រ ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពុងចាម
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខេត្តពោធិ៍សាត់
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាប
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគីរី
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌចម្ការមន រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ

  * ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  40600
  • អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ៤នាក់ថ្មីនោះគឺ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅខេត្តកែប
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  12560
  • អ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ១នាក់ថ្មីនោះគឺ បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅខេត្តសៀមរាប និងត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ ក្រុងភ្នំពេញ។ បុរសម្នាក់នេះ ជាអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសរុស្ស៊ី ដែលបានបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅថ្ងៃទី១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។
  • ចំណែកឯ អ្នកដែលជាសះស្បើយទាំង ២នាក់ថ្មីនោះគឺ៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅខេត្តព្រះសីហនុ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅខេត្តព្រះសីហនុ

  * ថ្ងៃទី ២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  264570

  បើតាមក្រសួង អ្នកដែលជាសះស្បើយទាំង៤នាក់ថ្មីនោះគឺ៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិដំណាក់ពពេល ឃុំគរ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិសោយ១ ឃុំប៉ឺស១ ស្រុក ក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិ៦ ឃុំរការខ្នុរ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិអូត្រាវ ឃុំអណ្ដូងថ្ម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ

  ឯអ្នកដែលឆ្លងថ្មីចំនួន ២៦នាក់នោះមានដូចជា៖

  1. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅបុរីប៉េងហួតបឹងស្នោរ ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
  2. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិត្រពាំងប្រាសាទ ឃុំត្រពាំងប្រាសាទ ស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
  3. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិ ព្រៃចង្ករ ឃុំបន្ទាយនាង ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  4. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំសាលាកំរើក ស្រុកសៀមរាប ក្រុងសៀមរាប
  5. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ
  6. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ទួលសង្កែ១ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  7. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្លុកព្រីង ឃុំដូង ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង
  8. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិ៣ ឃុំព្រះសីហនុ ស្រុកព្រះសីហនុ ក្រុងព្រះសីហនុ
  9. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៨ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិក្រាំងធ្នង់ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  10. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្មី សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  11. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ស្រុកសៀមរាប ក្រុងសៀមរាប
  12. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  13. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅឃុំកណ្ដៀងរាយ ស្រុកស្វាយទៀប ខេត្តស្វាយរៀង
  14. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅបុរីចំការដូង ខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
  15. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ១០E ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកល្អក់៣ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
  16. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រៃគុប ឃុំផ្សារកណ្ដាល ស្រុកប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  17. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  18. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  19. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅបុរីចម្ការដូង ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
  20. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
  21. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិឃ្មួញ សង្កាត់ឃ្មួញ ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
  22. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣២ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិស្រឡៅជ្រុំ ឃុំសិរីមានជ័យ ស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង
  23. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៤ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិជំនីក ឃុំជំនីក ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  24. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅសង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  25. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ២៧ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិព្រៃបាក់ ឃុំព្រៃបាក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម
  26. បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៦៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅជិតវត្តទួល គ.ម.លេខ៦ រាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី ១៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  03350
  • បើតាមក្រសួង អ្នកដែលជាសះស្បើយទាំង៣នាក់ថ្មីនោះគឺ៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិកំពង់អំពិល ឃុំបុរីជលសា ស្រុកបុរីជលសា ខេត្តតាកែវ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២១ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិឃ សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ២ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣០ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅភូមិកំពង់អំពិល ឃុំបុរីជលសា ស្រុកបុរីជលសា ខេត្តតាកែវ

  * ថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  50380
  • អ្នកដែលទើបឆ្លងថ្មីនោះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ ដែលមានទីលំនៅនៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។ បុរសរូបនេះបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតវិញ ដោយប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។ ដោយជើងហោះហើរនោះមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន ១៥ នាក់ នោះបុរសរូបនេះព្រមជាមួយនិងអ្នកដែលរួមដំណើរផ្សេងទៀតដែលពុំមានរកឃើញឆ្លង ត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន ១៤ថ្ងៃ។ បន្ទាប់មក នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ វត្ថុសំណាកទីបីរបស់គាត់បានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ១៩។

  * ថ្ងៃទី ១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  10330
  • អ្នកដែលទើបឆ្លងថ្មីនោះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៥ឆ្នាំ ដែលមានទីលំនៅនៅសង្កាត់ច្រាំងចម្រេះ ខណ្ឌឬស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ។ បុរសរូបនេះបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអារ៉ាប់ប៊ីសាអូឌីតវិញ ដោយប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី និងមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។ ដោយជើងហោះហើរនោះមានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ចំនួន ១៥ នាក់ នោះបុរសរូបនេះព្រមជាមួយនិងអ្នកដែលរួមដំណើរផ្សេងទៀតដែលពុំមានរកឃើញឆ្លង ត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើចត្តាឡីស័កចំនួន ១៤ថ្ងៃ។ បន្ទាប់មក នៅល្ងាចថ្ងៃទី ១៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ វត្ថុសំណាកទីបីរបស់គាត់បានបង្ហាញលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ១៩។

  * ថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  90320
  • អ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៩នាក់រួមមាន៖
   • បុរសជានជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ១សង្កាត់ច្រាំងចំរះខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិកំពង់ត្រឡាច ឃុំកំពង់ត្រឡាច ស្រុកកំពង់ ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិទួលទោកឃុំកំពង់ហ្លួង ស្រុកពញ្ញាឮ ខេត្តកណ្ដាល
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិដំណាក់ពពេល ឃុំគរ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិសោយ១ ឃុំប៊ុស១ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ៦ ឃុំរការខ្នុរ ស្រុកក្រូចឆ្មារខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិស្វាយឃ្លាំង ឃុំទីភក្រូចឆ្មាររ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិទួលសម្បត្តិ ឃុំ ថ្មីសំដុះ ស្ត្រីចក្រថ្នាក់ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិវិហារសម្បូរឃុំរកាពប្រាំ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

  * ថ្ងៃទី ១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  150230

  ករណីឆ្លងថ្មីទាំង១៥នេះកើតលើ៖

  1. – បុរសជានជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិថ្មី ឃុំពពេល ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  2. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិឃ ឃុំក្រាំងចំរេ២ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  3. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិឃ្លាំងស្បែកឃុំ កំពង់ហ្លួង ស្រុកពញ្ញាឮខេត្តកណ្ដាល
  4. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិឃ្លាំងស្បែកឃុំកំពង់ហ្លួង ស្រុកពញ្ញាឮខេត្តកណ្ដាល
  5. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិកំពង់អំពិលឃុំ បុរីជលសាស្រកបុរីជលសាខេត្តតាកែវ
  6. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិដំណាក់អំពិល ឃុំដារ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  7. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិបាតដីក្រោមឃុំបឹងព្រួលស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  8. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិបេងថ្មី ឃុំសេដា ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  9. – បុរសជនជាតិ ខ្មែរអាយុ ៣០ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិកំពង់អំពិលឃុំបុរីជលសាស្រកបុរីជលសាខេត្តតាកែវ
  10. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៧ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិត្នោត ឃុំពង្រ ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ
  11. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិឃឃុំច្រាំងចំរេ២ ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
  12. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៨ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិជ្រោយមន្ត្រីឃុំជ្រោយមន្ត្រី ស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាល
  13. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៣ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិ៦ ឃុំរការខ្នុរ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  14. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិជើងទុង ឃុំជើងទុង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
  15. – បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២២ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិជីមាន់ ឃុំក្រែក ស្រុកក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។

  * ថ្ងៃទី ១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0280
  • អ្នកដែលជាសះស្បើយទាំងពីរនាក់ថ្មីនោះគឺ៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៣ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិអំពិល ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀត អាយុ១៥ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ

  * ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  01100
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

  * ថ្ងៃទី ២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  01110
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ មានអាសយដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

  * ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20120
  • ករណីឆ្លងថ្មីទាំង២នេះកើតលើបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ ចំនួន ១នាក់ មានទីលំនៅនៅភូមិអំពិល ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ និង ១ករណីទៀត កើតលើបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ១៥ឆ្នាំ ចំនួន ១នាក់ មានទីលំនៅនៅភូមិព្រែកតាខ្មៅ ឃុំដើមមានខេត្តកណ្ដាល ដែលពួកគេទាំងពីរនាក់នេះធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរត្រង់ពីប្រទេសម៉ាលេស៊ី មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ កន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  91100
  • អ្នកជំងឺដែលបានជាសះស្បើយនោះគឺបុរសខ្មែរ-អាមេរិកាំង អាយុ៦៦ឆ្នាំ ជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក មានអាសយដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅនេះ។
  • រីឯអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន ៩ករណីនោះវិញមានដូចជា៖
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ ១នាក់
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៣ឆ្នាំ ១នាក់
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៤ឆ្នាំ ១នាក់
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៥ឆ្នាំ ២នាក់
   • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ ៣នាក់
   • បុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាយុ ២២ឆ្នាំ ១នាក់

  * ថ្ងៃទី ២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0120
  • អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលជាសះស្បើយនៅពេលនេះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិស្រែអំបិល ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកអំបិល ខេត្តកោះកុង ជាអ្នកដំណើរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

  * ថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1030
  • អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីនេះ គឺបុរសខ្មែរ សញ្ជាតិអាមេរិក មានអាយុ៦៦ឆ្នាំ (រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក) មានអាស័យដ្ឋានស្នាក់ នៅភូមិដំណាក់ប្រា សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី ២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0120
  • អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលជាសះស្បើយនៅពេលនេះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២២ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ចាម ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។

  * ថ្ងៃទី ១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1030
  • អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីនេះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២១ឆ្នាំ មានអាស័យដ្ឋាននៅភូមិស្រែអំបិល ឃុំស្រែអំបិល ស្រុកអំបិល ខេត្តកោះកុង ជាអ្នកដំណើរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។

  * ថ្ងៃទី ១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0120
  • អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ដែលជាសះស្បើយនៅពេលនេះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ២៦ឆ្នាំ មានទីលំនៅឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត ជាអ្នកដំណើរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសហ្វីលីពីន។

  * ថ្ងៃទី ១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  2030
  • អ្នកដែលទើបឆ្លងថ្មីនោះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ២នាក់ ម្នាក់អាយុ ២២ឆ្នាំ ​និងម្នាក់ទៀតអាយុ ២៩ឆ្នាំ រស់នៅឯខេត្តកំពង់ចាម ជាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមជើងហោះហើរត្រង់មកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ និងរកឃើញមានផ្ទុកមេរោគកូវីដ១០នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ម្សិលមិញ។ បច្ចុប្បន្ននេះ បុរសទាំងពីររូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត នៃរាជធានីភ្នំពេញ។
  • អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តបច្ចុប្បន្នមានចំនួន ៣នាក់ ដែលរួមមានដូចជា៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសហ្វីលីពីន និងដែលបច្ចប្បន្នកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២២ឆ្នាំ ១នាក់ រស់នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងដែលបច្ចប្បន្នកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៩ឆ្នាំ ១នាក់ រស់នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី និងដែលបច្ចប្បន្នកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត រាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី ១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0110
  • ករណីជាសះស្បើយថ្មីនេះ កើតឡើងទៅលើបុរសជនជាតិខ្មែរ-បារាំង ១នាក់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ហើយដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងដោយឆ្លងកាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

  * ថ្ងៃទី ៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0120
  • ករណីជាសះស្បើយថ្មីនេះ កើតឡើងទៅលើបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ រស់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ជានិស្សិតដែលរៀននៅប្រទេសថៃ ហើយដែលបានត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃតាមច្រកព្រំដែនអូរបីជាន់ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

  * ថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1030
  • អ្នកដែលទើបឆ្លងថ្មីនោះ គឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរ-បារាំង អាយុ ៣០ឆ្នាំ ធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំងដោយប្ដូរជើងហោះហើរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ
  • អ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តចំនួន ៣នាក់នោះមានដូចជា៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសហ្វីលីពីន និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ-បារាំង ១នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំង និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត រាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសថៃ និងកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-ជប៉ុន ក្នុងស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

  * ថ្ងៃទី ៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1120
  • ករណីវិជ្ជមានថ្មីនេះ ត្រូវបានរកឃើញនៅលើខ្លួនបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ២៦ឆ្នាំ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលបានទៅចូលរួមសិក្សាសាសនាមួយនៅសាលាមួយនៃខេត្តយ៉ាឡាក្នុងប្រទេសថៃ។
  • ករណីជាសះស្បើយវិញ គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៩ឆ្នាំ មានទីលំនៅនៅសង្កាត់ទឹកថ្លា រាជធានីភ្នំពេញ ដែលបានវិលត្រឡប់ មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក។

  * ថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1020
  • អ្នកដែលទើបឆ្លងថ្មីនោះ គឺជាស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ ៣៩ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។ នាងជាអ្នកដំណើរដែលទើបត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ដោយប្ដូរជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង និងបានមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ ។

  * ថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1010
  • បុរសដែលរកឃើញមានផ្ទុកជម្ងឺកូវីដ១៩ មានទីលំនៅនៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត ដែលទើបត្រឡប់មកកម្ពុជាពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េវិញ ឆ្លងកាត់តាមប្រទេសហ្វ៊ីលីពីន ។

  * ថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0100

  * ថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0010

  * ថ្ងៃទី ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0010

  * ថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0010

  * ថ្ងៃទី ១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0110

  * ថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020

  * ថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020
  • ជាថ្ងៃទី ២៨ ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

  * ថ្ងៃទី ៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020
  • ជាថ្ងៃទី ២៧ ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

  * ថ្ងៃទី ៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020
  • ជាថ្ងៃទី ២៦ ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

  * ថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020
  • ជាថ្ងៃទី ២៥ ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

  * ថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020
  • ជាថ្ងៃទី ២៤ហើយ ដែលកម្ពុជារកពុំឃើញករណីឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មី ហើយថ្ងៃនេះក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយថ្មីដែរ, ចំនួនអ្នកកំពុងបន្តសម្រាកព្យាបាលនៅតែរក្សាចំនួន ២នាក់ដដែល

  * ថ្ងៃទី ៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020

  * ថ្ងៃទី ៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020

  * ថ្ងៃទី ៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0020

  * ថ្ងៃទី ២ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0120
  • អ្នកជាសះស្បើយនោះគឺបុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ ៥៨ឆ្នាំ ស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងនៅក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយក្រុមទេសចរណ៍បារាំង ជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងជាអ្នកធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចជាមួយភ្ញៀវទាំងនោះ ។
  • ឯអ្នកដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលបន្តចំនួន ២នាក់​ គឺស្ត្រីជនជាតិខ្មែរម្នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។

  * ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0030

  * ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0030

  * ថ្ងៃទី ២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0030

  * ថ្ងៃទី ២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0030

  * ថ្ងៃទី ២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0230
  • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះគឺជាបុរសជនជាតិបារាំងអាយុ ៣៥ឆ្នាំ និងស្ត្រីជាជនជាតិបារាំងជាភរិយាអាយុ ២៨ឆ្នាំ ដែលជាឪពុកម្ដាយរបស់ទារកអាយុ ៤ខែ។ អ្នកទាំង៣ធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាតាមរយៈប្រទេសសឹង្ហបុរី ។

  * ថ្ងៃទី ២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0050

  * ថ្ងៃទី ២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  0750

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៧នាក់នោះមានដូចជា៖

  • បុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ី ១នាក់នៅខេត្តកែប ដែលបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅខេត្តសៀមរាបដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកភ្ញៀវទេសចរណ៍បារាំង
  • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅភ្នំពេញដែលជានិស្សិតដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសអង់គ្លេសវិញ
  • ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម ១នាក់ស្នាក់នៅ Apartment មួយកន្លែងនៅកោះពេជ្រ ក្រុងភ្នំពេញ
  • ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម ១នាក់ស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង ក្រុងភ្នំពេញ
  • ស្ត្រីជនជាតិចិន ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរណ៍ និងចង់បើកហាងរកស៊ីនៅកម្ពុជា ស្នាក់នៅ Olympia City ក្រុងភ្នំពេញ
  • ស្ត្រីជនជាតិចិន ១នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង រាជធានីភ្នំពេញ ។

  * ថ្ងៃទី ២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  00120

  * ថ្ងៃទី ២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  00120

   


  * ថ្ងៃទី ២២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  00120

   


  * ថ្ងៃទី ២១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  03120

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះមានដូចជា៖

  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ នៅភ្នំពេញ
  • ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ នៅភ្នំពេញ
  • បុរសជនជាតិចិន ១នាក់ នៅភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី ២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02150

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះមានដូចជា៖

  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ នៅខេត្តបាត់ដំបង
  • បុរសជនជាតិបារាំង ១នាក់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ

  * ថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02170

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះមានដូចជា៖

  • ស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម ១នាក់ដែលស្នាក់នៅខុនដូមួយនៅកោះពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេញ
  • កុមារអាយុ១២ឆ្នាំ ១នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាប

  * ថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  05190

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៥នាក់នោះមានដូចជា៖

  • បុរសស្ត្រី ២នាក់ ជនជានអាមេរិកាំង ជាប្ដីប្រពន្ធនិងគ្នាដែលជាអ្នកទេសចរនៅលើនាវា Viking Cruise Journey នៅឯខេត្តកំពង់ចាម
  • បុរសជនជាតិអង់គ្លេស ១នាក់ ជាអ្នកទេសចរនៅលើនាវា Viking Cruise Journey នៅឯខេត្តកំពង់ចាម
  • បុរសជនជាតិកាណាដា ១នាក់ ដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាអន្តរជាតិមួយកន្លែងនៅកោះពេជ្រ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបង

  * ថ្ងៃទី ១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  00240

  * ថ្ងៃទី ១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02240

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះមានដូចជា៖

  • បុរសជនជាតិបារាំងអាយុ៨០ឆ្នាំ ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ និងដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញ
  • បុរសជនជាតិបារាំងអាយុ៦១ឆ្នាំ ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់ទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពេញ

  * ថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  05260

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៥នាក់នោះមានដូចជា៖

  • បុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ី ២នាក់ មកធ្វើការនៅខេត្តកំពង់ចាម
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ២នាក់ នៅខេត្តបាត់ដំបង។

  * ថ្ងៃទី ១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  014310

  អ្នកជាសះស្បើយទាំង ១៤នាក់នោះមានដូចជា៖

  • បុរសជនជាតិបារាំង ៣នាក់ដែលជាភ្ញៀវទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
  • ស្ត្រីជនជាតិបារាំង ៧នាក់ដែលជាភ្ញៀវទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
  • បុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ២នាក់ដែលបានសម្រាកព្យាបាលនៅឯខេត្តសៀមរាប
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលជាមគ្គុទេសទេសចរណ៍នាំភ្ញៀវជនជាតិបារាំងនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

  * ថ្ងៃទី ១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  00450
  • ថ្ងៃនេះដែលជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មី គឺពុំមានការឆ្លងជម្ងឺកូវីដ១៩ថ្មីកើតឡើងនោះទេ

  * ថ្ងៃទី ១២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  22450
  • ២ករណីឆ្លងថ្មីវិញ គឺកើតឡើងលើ៖
   • ស្ត្រីជនវៀតណាមអាយុ២៤ឆ្នាំ ជាអ្នកទេសចរស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញ
   • បុរសសញ្ជាតិកាណាដា (ដើមកំណើតចិន) អាយុ៥០ឆ្នាំ ជាស្វាមីរបស់ស្ត្រីខាងលើ ធ្វើការនៅការស៊ីណូមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
  • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ២នាក់នោះគឺបុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីដែលមកធ្វើការងារសាសនានៅស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

  * ថ្ងៃទី ១១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  13450
  • ១ករណីឆ្លងថ្មី គឺកើតឡើងលើស្ត្រីជនជាតិចិន អាយុ៣១ឆ្នាំ ជាអ្នកទេសចរស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ទៀត ដែលជាសង្សាររបស់បុរសជនជាតិចិនដែលរកឃើញមានផ្ទុកជម្ងឺកូវីដ១៩ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ។
  • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៣នាក់នោះមានដូចជា៖
   • ស្ត្រីជនជាតិបារាំង ១នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តកំពតដែលបានទៅធ្វើការនៅឯខេត្តកោះកុង
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅភ្នំពេញដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសបារាំង។

  * ថ្ងៃទី ១០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  14470
  • ឆ្លងថ្មី ១ករណី គឺជាស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម ដែលជាអ្នកទេសចរ អាយុ៣៤ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ
  • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៤នាក់នោះមានដូចជា៖
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៥៩ឆ្នាំ នៅខេត្តកណ្តាល
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៤៥ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ចាម
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៥ឆ្នាំ នៅខេត្តព្រះវិហារ
   • បុរសជនជាតិម៉ាឡេស៊ី អាយុ៥៨ឆ្នាំ នៅខេត្តកែប

  * ថ្ងៃទី ៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  26500
  • ១ករណីឆ្លងថ្មី គឺកើតឡើងលើស្ត្រីជនជាតិចិនដែលជាសង្សារគ្នាជាមួយនិងបុរសជនជាតិចិនដែលរកឃើញមានផ្ទុកជម្ងឺកូវីដ១៩ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ។
  • រីឯ ១ករណីលាប់វិញ កើតលើបុរសជនជាតិខ្មែរនៅឯច្រាំងចម្រេះ រាជធានីភ្នំពេញ។ បុរសរូបនេះ ទទួលបានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានឡើងវិញ ក្រោយពីបានដាក់អោយនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល ១៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីជាសះស្បើយលើកទី១។
  • អ្នកជាសះស្បើយទាំង ៦នាក់នោះមានដូចជា៖
   • ស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេស ១នាក់ជាអ្នកដំណើរលើនាវា Wiking Cruise Journey ដែលបានចូលចតនៅឯខេត្តកំពង់ចាម
   • បុរសជនជាតិបារាំង ២នាក់ជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
   • ស្ត្រីជនជាតិបារាំង ៣នាក់ជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ.

  * ថ្ងៃទី ៨ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  25540
  • ២ករណីឆ្លងថ្មី គឺកើតឡើងលើប្ដីប្រពន្ធជនជាតិខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនិងបុរសជនជាតិចិនដែលរកឃើញមានផ្ទុកជម្ងឺកូវីដ១៩ ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលចិនពេលវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញ។
  • អ្នកជាសះស្បើយទាំង៥នាក់នោះគឺ៖
   • បុរសជនជាតិបារាំង ២នាក់ដែលជាអ្នកទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសជប៉ុន
   • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំង
   • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅភ្នំពេញដែលមានមិត្តភក្តិចេញចូលនៅច្រកប៉ោយប៉ែតច្រើន។

  * ថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  15570
  • ៥ករណីជាសះស្បើយនោះរួមមាន ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៦១ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៤០ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ២៨ឆ្នាំ នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣៩ឆ្នាំ នៅខេត្តសៀមរាប បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ ៣០ឆ្នាំ នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
  • ១ករណីឆ្លងថ្មី គឺជាស្ត្រីទេសចរជនជាតិវៀតណាម អាយុ ២៧ឆ្នាំ

  * ថ្ងៃទី ៦ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  3610
  • ៣ករណីជាសះស្បើយនោះគឺជាបុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីនៅស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

  * ថ្ងៃទី ៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  1640
  • ១ករណីជាសះស្បើយនោះគឺជាបុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីនៅស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

  * ថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  015650
  • បុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីចំនួន ២នាក់នៅឯខេត្តកំពត
  • ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបង
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅខេត្តកណ្ដាល
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងមួយ
  • បុរសស្រ្តីជនជាតិបារាំងចំនួន ៩នាក់ ដែលជាភ្ញៀវទេសចរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរជនជាតិបារាំង

  * ថ្ងៃទី ៣ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  41790
  • ១ករណី គឺជាទារកអាយុ ៤ខែ ដែលជាកូនបង្កើតរបស់បុរសជនជាតិបារាំងដែលបានជាសះស្បើយពីថ្ងៃមុន
  • ៤ករណី លើ បុរស ស្ត្រីជនជាតិបារំាងនៅឯខេត្តព្រះសីហនុ និងបុរសជនជាតិម៉ាលេស៊ីនៅឯពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម។

  * ថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  19760
  • ៩ករណីជាសះស្បើយ គឺលើជនជាតិខ្មែរ ១នាក់ អាយុ៤០ឆ្នាំ នៅខេត្តសៀមរាប ជនជាតិប៊ែលហ្សិក ១នាក់ អាយុ៣៣ឆ្នាំនៅរាជភ្នំពេញ និងជនជាតិបារាំង​ ៧នាក់ នៅខេត្តព្រះសីហនុ
  • ១ករណីថ្មី គឺឆ្លងនៅលើបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ (រស់នៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ) ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងធ្វើបដិសណ្ឋារកិច្ចដោយផ្ទាល់ និងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរបារាំងទាំងអស់ ដែលរកឃើញមានផ្ទុកកូវីដ១៩ នៅខេត្តព្រះសីហនុកន្លងទៅ។

  * ថ្ងៃទី ១ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  02840
  • អ្នកដែលបានជាសះស្បើយចំនួន ២នាក់នោះគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តកែបដែលបានវិលត្រឡប់មកពីពិធីបុណ្យសាសនានៅឯប្រទេសម៉ាលេស៊ីវិញ។

  * ថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  20860
  • ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣៩ឆ្នាំ នៅក្រុងសៀមរាប
  • កូនប្រុសរបស់ស្ត្រីខាងលើ អាយុ ១២ឆ្នាំ នៅក្រុងសៀមរាប

  * ថ្ងៃទី ៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  42840
  • បុរសជនជាតិខ្មែរ អាយុ៣០ឆ្នាំ ដែលបម្រើការងារនៅកាស៊ីណូ និងខារ៉ាអូខេមួយ នៅច្រកប៉ោយប៉ែត
  • បុរសជនជាតិខ្មែរអាយុ៣៦ឆ្នាំ នៅស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម ដែលជាអ្នកដំណើរត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនចូលកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា
  • ស្រ្តីជនជាតិខ្មែរ អាយុ២០ឆ្នាំ នៅក្នុងសង្កាត់អូរឫស្សីទី១ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ដែលទើបវិលត្រឡប់ពីប្រទេសអង់គ្លេស ចូលមកកម្ពុជាថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
  • បុរសជនជាតិបារាំង នៅម្តុំទួលទំពូង រាជធានីភ្នំពែញ ដែលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសហ្គុយយ៉ាណា មកដល់កម្ពុជាថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

  * ថ្ងៃទី ២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  18820
  • រកឃើញ១ករណី លើស្ត្រីអាយុ ៣៦ឆ្នាំ បម្រីការងារនៅខារ៉ាអូខេ ស្តាធីវី (Star TV) នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។
  • ករណីជាសះស្បើយទាំង៨ករណីមានដូចជា៖
   • មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត ព្យាបាលជាបាន ៥ករណី មានបុរស និងស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេស២នាក់ បុរសជនជាតិបារាំង១នាក់ និងបុរស២នាក់ដែលត្រឡប់មកពីចូលរួមពិធីសាសនានៅឯប្រទេសម៉ាលេស៊ី
   • នៅថ្នាក់ខេត្ត ព្យាបាលជាបាន ៣ករណី មានបុរសនៅខេត្តបាត់ដំបង ១នាក់ និងបុរសនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២នាក់

  * ថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  42910
  • ៤ករណីឆ្លងថ្មីលើក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានទីលំនៅនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ពួកគាត់ទាំង៤នាក់នេះ ទើបវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំង។ ពួកគាត់ត្រូវបានដាក់អោយនៅសម្រាកព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែក្រោម រាជធានីភ្នំពេញ។
  • ២ករណីជាសះស្បើយលើបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

  * ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  21870
  • ២ករណីឆ្លងកើតឡើងលើបុរសជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ី ២នាក់ដែលចាកចេញពីប្រទេសថៃមកកាន់ខេត្តសៀមរាប ដោយពួកគេពុំមានលទ្ធភាពធ្វើការព្យាបាលនៅទីនោះ។
  • ១ករណីដែលបានជាសះស្បើយ គឺបុរសដែលបានសម្រាកព្យាបាលនៅឯខេត្តកោះកុង។

  * ថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  54860
  • ៥ករណីឆ្លងថ្មីលើជនជាតិបារាំង ២នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ បុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅខេត្តកណ្ដាល និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តសៀមរាប។
  • ៤ករណីជាសះស្បើយមាន បុរសជនជាតិខ្មែរ ៣នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ១នាក់នៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

  * ថ្ងៃទី ២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០

  ចំនួនអ្នកឆ្លងចំនួនអ្នកជាសះស្បើយចំនួនអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួនអ្នកស្លាប់
  44850
  • ៤ករណីឆ្លង រួមមាន បុរសជនជាតិអង់គ្លេស អាយុ៦១ឆ្នាំ ស្រ្តីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ៦៩ឆ្នាំ, ប្តីជនជាតិអាមេរិកអាយុ៥៩ឆ្នាំ និងប្រពន្ធជនជាតិអាមេរិកអាយុ៦២ឆ្នាំ។ អ្នកទាំង៤នាក់ជាអ្នកដំណើររបស់កប៉ាល់ Viking Cruise Journey ដែលចូលចតនៅក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។
  • ៤ករណីជាសះស្បើយមាន បុរសជនជាតិខ្មែរ 2នាក់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងបុរសជនជាតិខ្មែរ ២នាក់នៅឯខេត្តបាត់ដំបង។