ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេចបង្កើតភូមិថ្មីចំនួន ៣៧ នៅខេត្តក្រចេះ

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 1904

(ភ្នំពេញ)៖ ផ្អែកលើសំណើរបស់រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញប្រកាសលេខ

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខណ្ឌចំនួន ៤០នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

មុខរបរថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 4574

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសក្របខណ្ឌចំនួន៤០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១