ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ឯកសារ

រដ្ឋបាលរាជនីភ្នំពេញ អនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការគ្រប់អាជីវកម្ម-លក់ដូរជាប្រក្រតីឡើងវិញ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្សាររដ្ឋទាំងអស់

ឯកសារថ្ងៃអង្គារ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 174

បើតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៤មិថុនា