ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តប៉ៃលិន

មន្រ្តីជំនាញកម្មវិធី Aspire ជំរុញបណ្តុំអាជីវកម្មបន្លែ និងបណ្តុំអាជីវកម្មមាន់ស្រែ បន្តចងក្រងគ្នាជាក្រុម ​

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ 735

ក្នុងឱកាសចុះពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពនិងសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនបណ្តុំអាជីវកម្ម បន្លែ និងបណ្តុំអាជីវកម្មមាន់ស្រែ