ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ប្រទេសសឹង្ហបុរី

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា -សិង្ហបុរី ក្នុងឆ្នាំ ២០២០ មានចំនួន៤,២៤ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 1047

ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា សិង្ហបុរី ក្នុងឆ្នាំ

លទ្ធផលបោះឆ្នោត៖ គណបក្ស PAP របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីសិង្ហបុរី ឈ្នះឆ្នោតរហូតដល់៨៣អាសនៈ នៃអាសនៈសរុប៩៣

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​ 1019

(Fresh New): លទ្ធផលបោះឆ្នោតសកលលើកទី១៣នៅប្រទេសសិង្ហបុរី