ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ បានគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស ដោយសម្រេចចបានប្រមាណ ៩២.៤៣% នៃប្រជាជនសរុប

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 256

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា បានបន្តគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ បានគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស ដោយសម្រេចចបានប្រមាណ ៩២.១៩% នៃប្រជាជនសរុប

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 292

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា បានបន្តគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ បានគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស ដោយសម្រេចបានជិត ១៥លាននាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 280

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា បានបន្តគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ បានគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស ដោយសម្រេចបានប្រមាណ ៩១.៩៦% នៃប្រជាជនសរុប

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 249

យុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា បានបន្តគ្របដណ្តប់ពេញផ្ទៃប្រទេស