ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ-១៩

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១១,៤៧០,៦៥៣នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា)

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 30

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១

សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១១,៤២៩,៨៣៥នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា)

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 30

គិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១