ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

    រាជរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តឱ្យមានការការវិនិយោគ និងដាំដើមឈើជាលក្ខណៈសហគមន៍ និងក្រុមហ៊ុន

    ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 2142

    រាជរដ្ឋាភិបាលបាន លើកទឹកចិត្តឱ្យមានការវិនិយោគ និងដាំដើមឈើជាលក្ខណៈ