ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ ប្តេជ្ញាខិតខំប្រឹងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-១៩ មកលើប្រព័ន្ធអប់រំ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 849

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា