ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM)