ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កូវីដ-១៩

ជប៉ុនផ្តល់កម្ចីប្រមាណ ១៨៥លានដុល្លារបន្ថែមទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដ-១៩នៅកម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 46

រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន បន្តផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ ១៨៥លានដុល្លារបន្ថែមទៀត