ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

កូវីដ-១៩

ក្រសួងសុខាភិបាល ហាមឃាត់ការចែកចាយលក់ និងធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីគ័រការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ពីឧបករណ៍តេស្តគ្មានលេខបញ្ជីកា និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួង

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១​ 38

ក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្រេចហាមឃាត់ការចែកចាយលក់ និងធ្វើតេស្តរហ័សរកអង់ទីគ័រការពារជំងឺកូវីដ-១៩