ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អូមីក្រុង (Omicron)

Bangkok Post ៖ ការគំរាមកំហែង នៃមេរោគបំប្លែងថ្មី Omicron ចំពោះខ្សែច្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល

ទស្សនៈ - នយោបាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 492

តាមនិយមន័យ ការរំខានចំពោះខ្សែច្រវ៉ាក់ផ្គត់ផ្គង់ គឺសំដៅទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការផលិត