ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

មន្ត្រីរាជការ

ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចំនួន ៧៩រូប

មុខរបរថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 3076

តាមរយៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសធ្វើការប្រលងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌ «ក»

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល ជូនដំណឹងពីការជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលក្របខណ្ឌប្រភេទ «ក»ចំនួន ៨កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

មុខរបរថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១​ 3344

ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរ៉ែ

គណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការថ្មីក្រមខណ្ឌ «ក» ចំនួន ៤៣កន្លែង

មុខរបរថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០​ 2604

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទាំង

ក្រសួងបរិស្ថាន ប្រកាសជ្រើសរើសនិស្សិត មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលចូលបម្រើ ការងារក្របខណ្ឌក្រសួងបរិស្ថានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

មុខរបរថ្ងៃអង្គារ ទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩​ 3429

ក្រសួងបរិស្ថាន បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត មន្រ្តីរាជការស៊ីវិលឱ្យចូលបម្រើការងារជាមន្រ្តីរាជការក្នុងក្របខណ្ឌ