ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចំនួន ៧៩រូប

  ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ មុខរបរ 2678
  ក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចំនួន ៧៩រូបក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចំនួន ៧៩រូប

  តាមរយៈក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រកាសធ្វើការប្រលងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្របខណ្ឌ «ក» និង «ខ» ចំនួន ៧៩កន្លែង ដែលក្នុងនោះរួមមានជំនាញ ៖

  • នីតិសាស្ត្រ
  • រដ្ឋបាលសាធារណៈ
  • នីតិសាធារណៈ
  • ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
  • គ្រប់គ្រង
  • ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
  • អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច
  • គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
  • ភាសាអង់គ្លេស
  • ព័ត៌មានវិទ្យា

  សូមអាននូវសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង