ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្ដេចធិបតី៖ ដរាបណាកម្ពុជានៅតែមានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម ការរីកធំធាត់របស់រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និងទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តទាំងបរិមាណ និងគុណភាព ជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែប

ដោយ៖ សម កុលបុត្រ ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព័ត៌មានទូទៅ 264
សម្ដេចធិបតី៖ ដរាបណាកម្ពុជានៅតែមានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម ការរីកធំធាត់របស់រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និងទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តទាំងបរិមាណ និងគុណភាព ជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែប សម្ដេចធិបតី៖ ដរាបណាកម្ពុជានៅតែមានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម ការរីកធំធាត់របស់រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និងទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តទាំងបរិមាណ និងគុណភាព ជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែប

សម្ដេចធិបតី៖ ដរាបណាកម្ពុជានៅតែមានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពសង្គម ការរីកធំធាត់របស់រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និងទូទាំងប្រទេសនៅតែបន្តទាំងបរិមាណ និងគុណភាព ជាមួយនឹងភាពសម្បូរបែប

សម្តេចធិបតី (១៧-មិថុនា-២០២៤)

Samdech Thipadei: As long as peace and social stability are maintained in Cambodia, growth in Phnom Penh, Kandal province, and the entire country will continue to progress both quantitatively and qualitatively with increased diversity.

Samdech Thipadei (17-06-2024)

(Unofficial Translation)

អត្ថបទទាក់ទង