ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងការងារ ចេញប្រកាសពីការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ព័ត៌មានទូទៅ 2616
ក្រសួងការងារ ចេញប្រកាសពីការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ក្រសួងការងារ ចេញប្រកាសពីការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ បានចេញប្រកាសស្តីពីការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣។

យោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ គឺថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ មានចំនួន ២១ថ្ងៃ។

ខាងក្រោមនេះជាប្រកាសផ្លូវការរបស់ក្រសួងការងារ៖

អត្ថបទទាក់ទង