ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងផែនការ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើស សិស្សវិទ្យាល័យ និស្សិតកំពុងសិក្សា និស្សិតរៀនចប់…

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ព័ត៌មានទូទៅ 1959
ក្រសួងផែនការ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើស សិស្សវិទ្យាល័យ និស្សិតកំពុងសិក្សា និស្សិតរៀនចប់…ក្រសួងផែនការ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើស សិស្សវិទ្យាល័យ និស្សិតកំពុងសិក្សា និស្សិតរៀនចប់...

ក្រសួងផែនការ ចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើស សិស្សវិទ្យាល័យ និស្សិតកំពុងសិក្សា និស្សិតរៀនចប់ និងអ្នកជំនាញដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ នៅប្រទេសជប៉ុន

អត្ថបទទាក់ទង