ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

    ក្រសួងវប្បធម៌ ជូនដំណឹងអំពី សារព័ត៌មាន Vice Asia ដែលបានសម្រេចលុបខ្លឹមសារ នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយជនជាតិអៀកឡង់ ឈ្មោះ Matt Loughrey

    ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 2191
    ក្រសួងវប្បធម៌ ជូនដំណឹងអំពី សារព័ត៌មាន Vice Asia ដែលបានសម្រេចលុបខ្លឹមសារ នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយជនជាតិអៀកឡង់ ឈ្មោះ Matt Loughreyក្រសួងវប្បធម៌ ជូនដំណឹងអំពី សារព័ត៌មាន Vice Asia ដែលបានសម្រេចលុបខ្លឹមសារ នៃបទសម្ភាសន៍ជាមួយជនជាតិអៀកឡង់ ឈ្មោះ Matt Loughrey

    អត្ថបទទាក់ទង