ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនវិជ្ជមាន ដោយសម្រេចបានទឹកប្រាក់ ១១ ៧១៤លានដុល្លារ នៅ៨ខែឆ្នាំនេះ

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1257
ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនវិជ្ជមាន ដោយសម្រេចបានទឹកប្រាក់ ១១ ៧១៤លានដុល្លារ នៅ៨ខែឆ្នាំនេះ ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានៅតែរក្សាកំណើនវិជ្ជមាន ដោយសម្រេចបានទឹកប្រាក់ ១១ ៧១៤លានដុល្លារ នៅ៨ខែឆ្នាំនេះ