ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការប្រើប្រាស់នាមករណ៍សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុននៅលើលិខិត ឯកសារស្លាកសញ្ញាសម្រាប់តាំងបង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈ

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩​ | ព័ត៌មានទូទៅ |

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពីការប្រើប្រាស់នាមករណ៍សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុននៅលើលិខិត ឯកសារស្លាកសញ្ញាសម្រាប់តាំងបង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាសាធារណៈ ដែលមានគោលបំណងគ្រប់គ្រង និងរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងការប្រើប្រាស់នាមករណ៍សហគ្រាស-ក្រុមហ៊ុន នៅលើលិខិត ឯកសារ ស្លាកសញ្ញាសម្រាប់តាំងបង្ហាញឬផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសាធារណៈស្របតាមនាមករណ៍ដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម។

សូមអានប្រកាសអន្តរក្រសួងខាងក្រោម៖

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង