ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!

ដោយ៖ ប៉ែន វិភាគ ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នគរគំនិត 2644
អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!ខុងជឺ កំ​ពូលអ្នក​ប្រាជ្ញចិន

ខុង​ជឺ ពោល​ថា៖

« អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!»

បុគ្គល​ដែល​មាន​សេចក្តី​មេត្តា​ករុណា​ប្រកប​ដោយ​ចិត្ត​រីករាយក្រៃ​លែង​ ប្រៀប​បាន​ដូចជា​កំ​ពូល​ភ្នំ​ដ៏សែន​ខ្ពស់។

អ្នក​ប្រាជ្ញមាន​សេចក្តី​ព្យាយាម​។

បុគ្គល​ដែល​មាន​សេចក្តី​មេត្តាករុណា​ នឹង​មាន​ចិត្តដ៏​ត្រជាក់ក្រៃ​លែង​។

អ្នក​ប្រាជ្ញាមាន​សេចក្តី​សុខ​។

បុគ្គល​ដែល​មាន​សេចក្តី​មេត្តាករុណា​នឹង​មាន​អាយុយឺន​យូរ​។

 

ខុងជឺ កំ​ពូលអ្នក​ប្រាជ្ញចិន
ខុងជឺ កំ​ពូលអ្នក​ប្រាជ្ញចិន