ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ធនាគារជាតិ

ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បញ្ចេញប្រាក់៥០០លានដុល្លារ រក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រាក់រៀល

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 1031

ក្នុងឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពប្រាក់រៀលក្នុងទីផ្សារ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ធនាគារជាតិ សម្រេចបញ្ឈប់ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណថ្មី សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 573

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណថ្មី សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ

ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាកើនដល់ ២០,៨ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក ដែលធានាដល់ការនាំចូលបានដល់ទៅ ១០ខែ ប្រសិនបើមិនមានចំណូលសោះ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1179

បើទោះបីជាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិកូវីដ-១៩ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ទុនបម្រុងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិត