ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ធនាគារជាតិ

ស្វែងយល់ ៖ ចំណូលពីការបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២​ 1064

ចំណូលពីការបោះពុម្ពក្រដាសប្រាក់គឺជាភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃចារឹករបស់ក្រដាសប្រាក់ និងចំណាយផលិតកម្ម។ ឧទាហរណ៍

ឆ្នាំ២០២១ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បញ្ចេញប្រាក់៥០០លានដុល្លារ រក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រាក់រៀល

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 2040

ក្នុងឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពប្រាក់រៀលក្នុងទីផ្សារ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ធនាគារជាតិ សម្រេចបញ្ឈប់ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណថ្មី សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១​ 1180

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណថ្មី សម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ