ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC)

គម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន ១០ ថែមទៀត ទុនសរុបជិត១៥០លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តឱ្យដំណើរការ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣​ 1315

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) នៅថ្ងៃទី៧

គម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួន ៤ទៀត សរុបទុនវិនិយោគជិត ២២លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តឲ្យដំណើរការ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២​ 1137

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ទើបតែអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗ

វិស័យយានយន្ត និងអេឡិចត្រូនិក ជាវិស័យអាទិភាពមួយ ក្នុងទិសដៅប្រែក្លាយកម្ពុជា ទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតគ្រឿងបង្គុំយានយន្ត និងអេឡិចត្រូនិក

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 572

សេចក្តីព្រាងផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ការអភិវឌ្ឍវិស័យយានយន្ត និងអេឡិចត្រូនិកនៅកម្ពុជា

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ​អនុម័តឲ្យដំណើរការគម្រោងវិនិយោគចំនួន ៦បន្ថែមទៀត ដែលអាចបង្កើតការងារបានរាប់ពាន់កន្លែង

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២​ 830

ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ទើបអនុម័តគម្រោងវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រថ្មីចំនួន