ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ

ស្វែងយល់ពីប្រ​វ​ត្ដិ​នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរបស់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា

នគរគំនិតថ្ងៃពុធ ទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០​ 1763

នៅក្នុង​ប្រ​វ​ត្ដិ​សាស្ដ្រ​ កម្ពុជា​ពុំ​ដែលមាន​ប្រព័ន្ធ​ត្រួតពិនិត្យ​ធម្មនុញ្ញភាព​ទេ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ថ្ងៃទី