ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ១,២៧៧,៦៨៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែមេសា)

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1357
  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ១,២៧៧,៦៨៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែមេសា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ១,២៧៧,៦៨៨នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែមេសា)

  គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,២៧៧,៦៨៨នាក់នាក់។

  * ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ៩៨៣,១៤៥នាក់។
  * ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ២៩៤,៥៤៣នាក់។
  * សរុបចំនួន៖ ១,២៧៧,៦៨៨នាក់ (គិតថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)

  អត្ថបទទាក់ទង