ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងបន្ទាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ចេញវិធានការព្រំដែនថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជា

ដោយ៖ ប្រាជ្ញ សុវណ្ណរ៉ា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1128
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងបន្ទាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ចេញវិធានការព្រំដែនថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន ជូនដំណឹងបន្ទាន់ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ចេញវិធានការព្រំដែនថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជា

អត្ថបទទាក់ទង