ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ចំនួន ៤០ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ មុខរបរ 4832
ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ចំនួន ៤០ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ចំនួន ៤០ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសចក្តីប្រកាសប្រទ្បងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល ចំនួន ៤០ នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ រួមមាន៖ ក្របខណ្ឌមន្រ្តីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ ចំនួន ១៤ នាក់ ក្របខណ្ឌមន្រ្តីក្រមការ ចំនួន ១៧ នាក់ និងក្របខណ្ឌលេខាធិការរដ្ឋបាល ចំនួន ០៩ នាក់។

កាលបរិច្ឆេទលក់ និងទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡង និងដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះប្រឡងនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល (អគារ V) រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០។​ កាលបរិច្ឆេទប្រឡងនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ហើយមណ្ឌលប្រឡង នឹងត្រូវកំណត់ដោយសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការប្រឡងនៅពេលបន្ទាប់ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ បេក្ខជន អាចមកសាកសួរនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ (អគារ V) រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ៕

អត្ថបទទាក់ទង