ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 1192
សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០

អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌថ្មីឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ ចំនួន ៧៥កន្លែង។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖