ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ព័ត៌មានទូទៅ 529
អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល សម្រាប់​ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្រាប្តូរប្រាក់រវាងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗជាមួយប្រាក់រៀល ដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់​​ថ្ងៃទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ មានដូចខាងក្រោម៖