ក្តៅៗដំណឹងថ្មី!!! ស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨

ដោយ៖ ស៊ីវេត មធុរ៉ា​​ | ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨​ | មុខរបរ |

ភ្នំពេញ៖ សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងជ្រើសរើស និស្សិត និងមន្រ្តីរាជការទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨យោងតាមលិខិតលេខ ៤០៤៤ មស.ក្រខ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០១៧ របស់ក្រសួងមុខសាធារណៈ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទូទៅដែលមានសញ្ញាបត្រចាប់ពីបរិញ្ញាបត្រឡើងទៅឱ្យបានជ្រាបថា ក្រសួងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសនិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទូទៅឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ប្រភេទក្របខ័ណ្ឌ «ក» ចំនួន ២០ កន្លែង។ និស្សិតមន្ត្រីរាជការទូទៅដែលមានជំនេញដូចខាងក្រោមអាចដាក់ពាក្យសុំប្រលងប្រជែងបាន ហើយជនពិការនិងជនភាគតិចត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត និងផ្តល់អាទិភាព៖

Link ដើម្បីទៅទាញយកឯកសារបំពេញ https://drive.google.com/file/d/1UOUvh3nOenBJ9XsJ4HMvA21OYn-lgZht/view

ប្រភព៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់

បញ្ចេញមតិ
ពាក្យគន្លឹះទាក់ទង
អត្ថបទទាក់ទង