ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២២នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៦នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២​ 151

នៅក្នុងសេចក្តីជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១៣នាក់ និងជាសះស្បើយ១១នាក់

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២​ 201

ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា