ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងការងារ និងក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការផ្អាក និងបើកឡើងវិញនូវសកម្មភាពអាជីវកម្ម ផលិតកម្ម

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 113

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងក្រសួងសុខាភិបាល

ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំដល់មន្ទីរពេទ្យឯកជន ត្រូវកំណត់តម្លៃឱ្យបានសមរម្យ និងបង្ហាញតម្លៃនៅទីសាធារណៈ សម្រាប់ការធ្វើតេស្ដរហ័សរកកូវីដ១៩

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 120

រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្ដរក្រសួង ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩