ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្មជូនដំណឹងពីនិមិត្តសញ្ញា និងត្រាផ្លូវការរបស់ខ្លួន

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 2022

ជាស្ថាប័នដែលត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុង អាជ្ញារធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្រោមឈ្មោះថា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្ដីប្រកាសរួមគ្នាស្ដីពីការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន

ឯកសារថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 1325

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ ដល់ពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាត និងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លង និងស្លាប់ ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 1574

ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានដែលមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព, ប្រជាពលរដ្ឋ

រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ឱ្យដំណើរការគម្រោងធានាឥណទានដើម្បីស្តារអាជីវកម្មដែលមានទំហំទឹកប្រាក់២០០លានដុល្លារ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១​ 1042

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឱ្យដឹងថា

អូស្ត្រាលី ផ្តល់ជំនួយ ២៨លានដុល្លារ សម្រាប់ចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ចាក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជា

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១​ 760

កម្ពុជា និងអូស្ត្រាលី បានប្រកាសជាផ្លូវការថា