ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

  និយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្មជូនដំណឹងពីនិមិត្តសញ្ញា និងត្រាផ្លូវការរបស់ខ្លួន

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 2620

  ជាស្ថាប័នដែលត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុង អាជ្ញារធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្រោមឈ្មោះថា

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្ដីប្រកាសរួមគ្នាស្ដីពីការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន

  ឯកសារថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 1756

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយ

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នឹងផ្តល់ជំនួយជាសាច់ប្រាក់ ដល់ពលរដ្ឋមានជីវភាពខ្វះខាត និងសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លង និងស្លាប់ ដោយជំងឺកូវីដ-១៩

  ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១​ 1846

  ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានដែលមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព, ប្រជាពលរដ្ឋ