ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្ដីប្រកាសរួមគ្នាស្ដីពីការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន

  ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ឯកសារ 1758
  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្ដីប្រកាសរួមគ្នាស្ដីពីការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចេញសេចក្ដីប្រកាសរួមគ្នាស្ដីពីការពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន

  ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ រួមជាមួយនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយ ស្ដីអំពីការផាកពិន័យជាប្រាក់ចំពោះបទល្មើសពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួន កាលពីថ្ងៃទី ១២ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅ។ នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសដែលអង្គភាពខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះ។

  បើតាមសេចក្ដីប្រកាស ប្រភេទបទល្មើស និងកម្រិតទឹកប្រាក់ពិន័យទៅតាមប្រភេទបទល្មើសនីមួយៗ ត្រូវបានរៀបចំជាបញ្ជីពិន័យជាប្រាក់ដូចខាងក្រោម៖

  លេខរៀងបទល្មើសបរិយាយប្រភេទបទល្មើសកម្រិតទឹកប្រាក់ពិន័យ (រៀល)
  ១.ការមិនបានចុះបញ្ជីកែប្រែ ការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងៗ នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម១. ០០០. ០០០
  ២.ការមិនតម្កល់ទុកប្រទិវេទន៍ប្រចាំឆ្នាំ២. ០០០. ០០០
  ៣.ការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិត និងការក្លែងបន្លំឯកសារតម្រូវសម្រាប់ការចុះបញ្ជី១. ០០០. ០០០
  ៤.ការធ្វើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត១០. ០០០. ០០០
  ៥.ការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតលើរបាយការណ៍ កំណត់ហេតុ ឬឯកសារផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវផ្ញើមកដម្កល់ទុកនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម២. ០០០. ០០០
  ៦.ការមិនបានបញ្ជូនច្បាប់ចម្លងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមកតម្កល់ទុកនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម២. ០០០. ០០០
  ៧.ការស្នើសុំចុះបញ្ជីម៉ាកសារជាថ្មី ហួសរយៈពេលកំណត់លើសពី ៦ខែ២០០. ០០០

  សូមអាននូវសេចក្ដីប្រកាសជាអន្តរក្រសួងរបស់ក្រសួងទាំងពីរដូចខាងក្រោម៖

  អត្ថបទទាក់ទង