ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

បរិស្ថាន

ទោះបីមានការប្រឈម អ្នកកាត់សម្អាតរុក្ខជាតិតាមប្រាសាទនៅតែពេញចិត្តចំពោះភារកិច្ចរបស់ខ្លួន

ផ្ទះហ្វេសប៊ុកថ្ងៃពុធ ទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 1087

ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ក្រុមការងារកាត់សម្អាតរុក្ខជាតិតាមប្រាសាទក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរបានខិតខំអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន ដោយសម្អាតរុក្ខជាតិទាំងតូចធំដែលដុះនៅលើប្រាសាទ

កម្ពុជាបង្ហាញការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ 947

«ក្នុ្ងងនាមជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់តិចតួច តែកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុ្ងងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈ ១)