ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនចំនួន៣,៦០០កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១

ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ព័ត៌មានទូទៅ 8595

ដើម្បីបំពេញតម្រូវការគ្រូបង្រៀនគ្រប់ប្រភេទក្របខណ្ឌនៅតាមអង្គភាពគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះទូទៅ គ្រឹះស្ថានអប់រំបច្ចេកទេស និងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្ដល់ក្របខណ្ឌ ៣,៦០០កន្លែងដល់ក្រសួងអប់រំ ដើម្បីប្រឡងជ្រើសរើស និងបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្រៀន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។

នៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានឱ្យដឹងទៀតថា ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រេចបែងចែកក្របខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖
១៖ ក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនមត្តេយ្យសិក្សាចំនួន ២០០កន្លែង
២៖ ក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតបឋមសិក្សា ចំនួន ១,៥៥០កន្លែង៖ បណ្តុះបណ្តាលតាមរូបមន្ត (១២+២ ) ចំនួន ១,២៥០កន្លែង និងតាមរូបមន្ត (១២+៤) ចំនួន ៣០០កន្លែង
៣៖ ក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋាន ចំនួន ៥០០កន្លែង៖ ផ្នែកចំណេះទូទៅ បណ្តុះបណ្តាលតាមរូបមន្ត(១២+២) ចំនួន ២៨០កន្លែង និងតាមរូបមន្ត (១២+៤) ចំនួន២០០ កន្លែង, ផ្នែកអប់រំបំណិនជីវិត បណ្តុះបណ្តាលតាមរូបមន្ត(១២+២) ចំនួន ២០កន្លែង
៤៖ ក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតមូលដ្ឋានអប់រំកាយ និងកីឡា ចំនួន ១៥០កន្លែង៖ បណ្តុះបណ្តាលតាមរូបមន្ត(១២+២) ចំនួន ១២៥កន្លែង និងតាមរូបមន្ត (១២+៤) ចំនួន
២៥កន្លែង
៥៖ ក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម (បង្រៀននៅវិទ្យាល័យ) ចំនួន ១,១០០កន្លែង៖ ផ្នែកចំណេះទូទៅ បណ្តុះបណ្តាលតាមរូបមន្ត(បរិញ្ញាបត្រ+១) ចំនួន ៩៨០កន្លែង និងតាមរូបមន្ត(បរិញ្ញាបត្រ+២) ចំនួន ១០០កន្លែង, ផ្នែកអប់រំបច្ចេកទេស បណ្តុះបណ្តាលតាមរូបមន្ត(បរិញ្ញាបត្រ + ១ ) ចំនួន ២០កន្លែង
៦៖ ក្របខណ្ឌគ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម(បង្រៀននៅគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ) ចំនួន ៨៥កន្លែង
៧៖ វិទ្យាស្ថាបជាតិអប់រំពិសេស ចំនួន១៥កន្លែង (ក្របខណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល មន្ត្រីក្រមការ និងលេខាធិការ)៕

ខាងក្រោមនេះជាលិខិតរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា៖

អត្ថបទទាក់ទង