លិខិតចំហររបស់ចៅ ចាក់ស្មុក ជូនចំពោះឯកឧត្តម ចន ម៉ាក់ខេន និង ថិត គ្រូស សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក

ដោយ៖ សន បទុម​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧​ | ទស្សនៈ - នយោបាយ |
លិខិតចំហររបស់ចៅ ចាក់ស្មុក ជូនចំពោះឯកឧត្តម ចន ម៉ាក់ខេន និង ថិត គ្រូស សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក លិខិតចំហររបស់ចៅ ចាក់ស្មុក ជូនចំពោះឯកឧត្តម ចន ម៉ាក់ខេន និង ថិត គ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក

លិខិតចំហររបស់ចៅ ចាក់ស្មុក ជូនចំពោះឯកឧត្តម ចន ម៉ាក់ខេន និង ថិត គ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក

 

 

 

បញ្ចេញមតិ
អត្ថបទទាក់ទង