ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

លិខិតចំហរបស់ចៅ ចាក់ស្មុក ជូនចំពោះឯកឧត្តម ចន ម៉ាក់ខេន និង ថិត គ្រូស សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក

ដោយ៖ សន បទុម ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ទស្សនៈ - នយោបាយ 2376
លិខិតចំហរបស់ចៅ ចាក់ស្មុក ជូនចំពោះឯកឧត្តម ចន ម៉ាក់ខេន និង ថិត គ្រូស សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលិខិតចំហររបស់ចៅ ចាក់ស្មុក ជូនចំពោះឯកឧត្តម ចន ម៉ាក់ខេន និង ថិត គ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក

លិខិតចំហរបស់ចៅ ចាក់ស្មុក ជូនចំពោះឯកឧត្តម ចន ម៉ាក់ខេន និង ថិត គ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក

 

 

 

អត្ថបទទាក់ទង