ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រដ្ឋសភា

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៧ ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័ត នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៦

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១​ 1109

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន៧ ដែលស្នើឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តទាំងស្រុង