ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តក្រចេះ

ខេត្តក្រចេះ ជូនដំណឹងស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកុមារដែលមានអាយុ ៥ឆ្នាំ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃចន្ទ ទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ 1511

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ ជូនដំណឹងស្តីពីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ Sinovac ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១​ 1902

រដ្ឋបាលខេត្តក្រចេះ នៅថ្ងៃទី០១ ខែមេសា