ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

JICA

ក្រសួងសុខាភិបាល ទទួលបានធុងត្រជាក់ផ្ទុកវ៉ាក់សាំងចល័ត និងទែម៉ូម៉ែតសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យសីតុណ្ហភាព ពី JICA

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១​ 788

ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈការពន្លឿនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងក្រុម

ក្រុងសៀមរាប ត្រូវបានរៀបចំជាគម្រោងទីក្រុងឆ្លាតវៃជាមួយភាគីជប៉ុន តាមរយៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុន (JICA)

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃអង្គារ ទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 1160

ក្នុងសាលប្រជុំរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា