ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ប្រកាសលេខ ០៨៩ និង ០៣០ របស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីអចលនវត្ថុ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃពុធ ទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២​ 871

នៅសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ