ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រី មានសិទ្ធិណែនាំតម្រង់ទិសដល់ក្រសួងស្ថាប័នក្រោមឱវាទក្នុងការអនុវត្តការងារ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤​ 1216

ក្នុងពិធីប្រកាសជ័យលាភីអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំ២០២៣ និងប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ត្រូវមានការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃជាប្រចាំ ទើបការងារទទួលបានជោគជ័យ

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤​ 1219

ក្នុងពិធីប្រកាសជ័យលាភីអង្គភាពផ្ដល់សេវាសាធារណៈគំរូក្នុងវិស័យអប់រំ និងវិស័យសុខាភិបាលឆ្នាំ២០២៣ និងប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៤