ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ​នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៤២២,៧២២នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា)

  ដោយ៖ សន ប្រាថ្នា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ព័ត៌មានទូទៅ 1245
  សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ​នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៤២២,៧២២នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា)សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ​នៅទូទាំងប្រទេស បានចំនួន ១,៤២២,៧២២នាក់ (គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា)

  គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១,៤២២,៧២២នាក់នាក់។

  * ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់បានចំនួន៖ ១,៤២២,៧២២នាក់។
  * ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់បានចំនួន៖ ៣៥២,៣៣៩នាក់។
  * សរុបចំនួន៖ ១,៧៧៥,០៦១នាក់ (គិតថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១)

  អត្ថបទទាក់ទង