ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គុណ​ធម៌ក្នុង​ចិត្ត​

ដោយ៖ ពូ មង្គល ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នគរគំនិត 2600
គុណ​ធម៌ក្នុង​ចិត្ត​គុណ​ធម៌ក្នុង​ចិត្ត​

បើ​យើង​មាន​គុណ​ធម៌ក្នុង​ចិត្តច្រើន​ៗ ការ​ឲ្យ​អភ័យ​ក៏ច្រើន​ៗដែរ។ ការឲ្យ​អភ័យ​ច្រើន​ៗ នាំ​ឲ្យ​ចិត្តទូលំ​ទូលាយ មិ​ន​ចង្អៀត​ចង្អល់ដោយ​ពៀរវេរា និង​ការព្យាបាទ។

 

 

អត្ថបទទាក់ទង