ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

នៅពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើការតាមដានលទ្ធផលបឋម លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន និងលទ្ធផលផ្លូវការបានហើយ

ដោយ៖ ទី និរន្ដ ​​ | ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ផ្ទះហ្វេសប៊ុក 1775
នៅពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើការតាមដានលទ្ធផលបឋម លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន និងលទ្ធផលផ្លូវការបានហើយនៅពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើការតាមដានលទ្ធផលបឋម លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន និងលទ្ធផលផ្លូវការបានហើយ

នៅពេលនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចធ្វើការតាមដានលទ្ធផលបឋម លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ន និងលទ្ធផលផ្លូវការបានហើយ តាមរយៈតំណរ (Link) ខាងក្រោមនេះ៖
https://rms.voterlist.org.kh/PrimaryCountry.aspx

 

អត្ថបទទាក់ទង