ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាល អនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផែនការមេ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី ២០២១-២០៣៥

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃសុក្រ ទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 2655

រាជរដ្ឋាភិបាល បានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវផែនការមេ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍

រាជរដ្ឋាភិបាល បន្តផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍ (លើកទី៦៥) សរុបចំនួន ១ ៤៩៧នាក់ នៅរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន២៤

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ 1388

រាជរដ្ឋាភិបាល បានប្រកាសបើកផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងទេសចរណ៍

រាជរដ្ឋាភិបាល បន្តជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គម និងបានដាក់ចេញវិធានការអន្តរាគមន៍ជំនួយសង្គមបន្ថែមទៀត

ព័ត៌មានទូទៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១​ 1513

រាជរដ្ឋាភិបាល បន្តជំរុញអនុវត្តគោលនយោបាយគាំពារសង្គម និងបានដាក់ចេញវិធានការអន្តរាគមន៍ជំនួយសង្គមបន្ថែមទៀត