នគរគំនិត

អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!

អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!

ដោយ៖ ប៉ែន វិភាគ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧​ | នគរគំនិត | 0 |

« អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!»

បុគ្គល​ដែល​មាន​សេចក្តី​មេត្តា​ករុណា​ប្រកប​ដោយ​ចិត្ត​រីករាយក្រៃ​លែង​ ប្រៀប​បាន​ដូចជា​កំ​ពូល​ភ្នំ​ដ៏សែន​ខ្ពស់