នគរគំនិត

គុណ​ធម៌ក្នុង​ចិត្ត​

គុណ​ធម៌ក្នុង​ចិត្ត​

ដោយ៖ ពូ មង្គល​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧​ | នគរគំនិត |

បើ​យើង​មាន​គុណ​ធម៌ក្នុង​ចិត្តច្រើន​ៗ ការ​ឲ្យ​អភ័យ​ក៏ច្រើន​ៗដែរ។ ការឲ្យ​អភ័យ​ច្រើន​ៗ នាំ​ឲ្យ​ចិត្តទូលំ​ទូលាយ មិ​ន​ចង្អៀត​ចង្អល់ដោយ​ពៀរវេរា និង​ការព្យាបាទ។

អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!

អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!

ដោយ៖ ប៉ែន វិភាគ​​ | ថ្ងៃអង្គារ ទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧​ | នគរគំនិត |

« អ្នកប្រាជ្ញមាន​ចិត្តរីករាយនឹង​ផ្តល់​ឲ្យ ប្រៀប​បាន​ដូចជាទឹក​ដែល​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ធ្លាក់​មក​កាន់​ទី​ទាប!»

បុគ្គល​ដែល​មាន​សេចក្តី​មេត្តា​ករុណា​ប្រកប​ដោយ​ចិត្ត​រីករាយក្រៃ​លែង​ ប្រៀប​បាន​ដូចជា​កំ​ពូល​ភ្នំ​ដ៏សែន​ខ្ពស់