ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

ធនាគារ ADB បានសម្រេចអនុម័ត ប្រាក់កម្ចី១០០លានដុល្លារ ដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃពុធ ទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 176
ធនាគារ ADB បានសម្រេចអនុម័ត ប្រាក់កម្ចី១០០លានដុល្លារ ដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារ ADB បានសម្រេចអនុម័ត ប្រាក់កម្ចី១០០លានដុល្លារ ដើម្បីជួយបង្កើនសមត្ថភាពកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

យោងតាមឯកសារផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) បានឱ្យដឹងថា ADB បានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន ១០០លានដុល្លារ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាឯកសារផ្លូវការរបស់ ADB ៖