ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល ចេញសេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន បង្ហាញ ពីជោគជ័យ នៃ ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង តំណាង រាស្ត្រ នីតិកាល ទី៧!

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 344
វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល ចេញសេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន បង្ហាញ ពីជោគជ័យ នៃ ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង តំណាង រាស្ត្រ នីតិកាល ទី៧!វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល ចេញសេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន បង្ហាញ ពីជោគជ័យ នៃ ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង តំណាង រាស្ត្រ នីតិកាល ទី៧!

វេទិកាសម្ព័ន្ធសង្គមស៊ីវិល ចេញសេចក្តី ប្រកាសព័ត៌មាន បង្ហាញ ពីជោគជ័យ នៃ ការបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំង តំណាង រាស្ត្រ នីតិកាល ទី៧!

អត្ថបទទាក់ទង