ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំំណាងទូទាំងប្រទេស

ដោយ៖ សាន់ វីតា ​​ | ថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ព័ត៌មានទូទៅ 283
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំំណាងទូទាំងប្រទេស គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំំណាងទូទាំងប្រទេស

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំំណាងទូទាំងប្រទេស របស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីធ្វើមហាសន្និបាតរយៈពេល២ថ្ងៃ ពីថ្ងៃទី ២៨ និងថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

ខាងក្រោមនេះគឺជាឯកសារផ្លូវការទាំងស្រុង នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖

អត្ថបទទាក់ទង