ខ្មែរប៉ុស្ដិ៍ Close

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងចំនួន ៣៤០កន្លែង លើមុខជំនាញចំនួន ៦ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

ដោយ៖ លី វិទ្យា ​​ | ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកសារ 1672
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងចំនួន ៣៤០កន្លែង លើមុខជំនាញចំនួន ៦ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សអាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររងចំនួន ៣៤០កន្លែង លើមុខជំនាញចំនួន ៦ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១

វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកំពង់ស្ពឺប្រកាសប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ដើម្បីចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រនៅស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។ តាមរយៈសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា វិទ្យាស្ថានបានបញ្ជាក់ថា ខ្លួននឹងរៀបចំការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ១០០% ចំនួន ៣៤០កន្លែង លើមុខជំនាញចំនួន ៦ ដូចខាងក្រោម៖

ដើម្បីជ្រាបពីព័ត៌មាននេះអោយកាន់តែច្បាស់ សូមអាននូវសេចក្ដីជូនដំណឹងលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទទាក់ទង